Image
Ma'ale Efrayim Nederzetting in de Jordaanvallei op de West Bank

11.11.11 verwelkomt 'differentiatie' maatregelen tegen Israëlische nederzettingen

Politiek

Eind oktober 2021 bereikte de federale regering een akkoord over een nieuw pakket aan maatregelen tegen Israëlische nederzettingen. Met haar maatregelen stapt België mee op de kar die we bij 11.11.11 reeds een tijdje trekken over de Israëlische nederzettingenpolitiek. Maar wat besliste de regering juist, en hoe kijkt 11.11.11 hier naar? We loodsen je mee door de besluitvorming en enkele maatregelen die voorop werden gesteld.

Op 29 oktober bereikte een zogenaamde “Inter-Kabinetten Werkgroep” (IKW; bestaande uit adviseurs van de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Ontwikkelingssamenwerking, de Premier en de vice-Premiers) een akkoord over een reeks maatregelen die dieper ingaan op het differentiatiebeleid tegenover Israëlische nederzettingen. Zo’n beleid is gericht op het systematisch uitsluiten van de Israëlische nederzettingen uit alle politieke, financiële en economische relaties met Israël. 

In een stroomversnelling

11.11.11 ijvert samen met haar lidorganisaties al jaren voor de uitbouw van zo’n differentiatiebeleid. Op ons aandringen beloofde het federale regeerakkoord in september 2020 dat de regering “verdere stappen” zou zetten inzake een “bilateraal en multilateraal differentiatiebeleid ten opzichte van de Israëlische nederzettingen.” 

In de daaropvolgende maanden drongen we er bij de bevoegde kabinetten op aan om dit engagement snel om te zetten in concrete maatregelen. Dit proces kwam in een stroomversnelling tijdens en na de Israëlische militaire aanval op Gaza (mei 2021). Na veelvuldige contacten tussen 11.11.11 en de verschillende kabinetten, werd eind mei 2021 beslist om een IKW op te richten, die zich moest buigen over een verdere verdieping van het differentiatiebeleid. Het startschot om tot een aantal concrete maatregelen te komen.
 

Concrete maatregelen

Samen met onze Franstalige tegenhanger CNCD-11.11.11 onderhield 11.11.11 sindsdien nauwe contacten met de IKW-deelnemers. We bezorgden de verschillende kabinetten gedetailleerde, technische voorstellen voor een hele reeks aan differentiatiemaatregelen. 

Na maandenlange onderhandelingen bereikte het IKW op 29 oktober 2021 een akkoord over de volgende maatregelen: 
 

 1. Bilaterale verdragen: het IKW besliste dat toekomstige bilaterale verdragen tussen België en Israël een territoriale clausule moeten bevatten. Die moet duidelijk maken dat het verdrag niet van toepassing is op bezet Palestijns gebied. Bovendien wordt deze logica ook toegepast op bestaande verdragen. België zal er daarnaast eveneens op toezien dat de territoriale clausule correct wordt toegepast bij verdragen tussen de Europese Unie en Israël.
 2. Nederzettingenproducten: de FOD Economie en FOD Financiën zullen het aantal controles opvoeren op goederen afkomstig uit Israël, en daarnaast ook een sensibiliseringscampagne voeren. Op deze manier moet verzekerd worden dat nederzettingenproducten effectief worden uitgesloten van preferentiële handelstarieven onder het EU-Israël Associatieakkoord.

  België zal op Europees niveau ook pleiten voor een aanpassing van het “Technical Arrangement” uit 2005, dat betrekking heeft op de identificatie van nederzettingenproducten. 

 3. Verbod handel met nederzettingen: het IKW-akkoord verwijst expliciet naar een Europees Burgerinitiatief (dat ook gesteund wordt door 11.11.11) dat de Europese Commissie vraagt om een juridisch voorstel op tafel te leggen om de handel met nederzettingen in bezet gebied te verbieden. 
  Indien dit burgerinitiatief binnen de 12 maanden de vereiste 1 miljoen handtekeningen in minstens zeven Europese lidstaten verzamelt, zal België samen met gelijkgezinde EU-lidstaten overleg plegen over het eventuele Commissievoorstel.
 4. VN database nederzettingenbedrijven: België zal binnen de Verenigde Naties actief pleiten voor een jaarlijkse update van de VN-database van bedrijven die opereren in de Israëlische nederzettingenindustrie. Ons land zal, binnen de lopende onderhandelingen in New York over het VN-jaarbudget, er ook actief voor pleiten dat de VN-Mensenrechtencommissaries over voldoende financiële middelen beschikt om een jaarlijkse update van deze database mogelijk te maken.
   

  Zo’n update is voor 11.11.11 en haar Palestijnse en Europese partners een cruciale stap om de private miljardenstromen richting illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied aan banden te leggen. 
   

Nood aan snelle operationalisering én initiatief vanuit België

11.11.11 reageert tevreden op het IKW-akkoord. De voorgestelde maatregelen betekenen – mits uitgevoerd- een belangrijke verdere stap in de verdieping van een bilateraal en multilateraal differentiatiebeleid. We roepen de bevoegde kabinetten dan ook op tot een snelle uitvoering van de verschillende maatregelen. 

Daarnaast is het belangrijk dat België op korte termijn het initiatief neemt om een aantal gelijkgezinde EU-lidstaten bijeen te brengen. Op die manier kan de impact van de Belgische differentiatiemaatregelen gemaximaliseerd worden, en kan ervoor gezorgd worden dat zoveel mogelijk Europese landen hun differentiatiebeleid tegenover Israëlische nederzettingen samen verder uitbouwen. 

Image
Ma'ale Efrayim Nederzetting in de Jordaanvallei op de West Bank
Ma'ale Efrayim Nederzetting in de West-Bank © By Guillaume Paumier - Own work - commons.wikimedia.org