Image
EU-parliament-flags

EU-parlement maakt solidariteit conditioneel aan migratie

Politiek

Woensdag 25 november stemde een meerderheid van het Europese Parlement voor een rapport dat de deur opent voor het conditioneel maken van ontwikkelingssamenwerking aan medewerking aan het Europese migratiebeleid. Dit is een belangrijke shift met eerdere posities van het Europese Parlement. Volgens 11.11.11 gaat dit lijnrecht in tegen de doelstellingen en de principes van ontwikkelingssamenwerking.

Zorgwekkende amendementen aan de eindmeet

De afgelopen maanden werd in het parlementaire comité voor ontwikkelingssamenwerking (DEVE) gewerkt aan een uitgebreid rapport over de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking. Waar het oorspronkelijke rapport nog duidelijk standpunt innam tegen conditionele ontwikkelingssamenwerking werden helemaal aan de eindmeet (op initiatief van rapporteur Tomas Tobé (EPP)) nog twee amendementen toegevoegd om dat stevig af te zwakken. 

De oorspronkelijke tekst:

62. Notes with grave concern that the EU and Member States are currently attaching conditions to aid related to cooperation by developing countries on migration and border control efforts, which is clearly a donor concern in contradiction with key internationally agreed development effectiveness principles; recalls that aid  (…) and must never be conditional on migration control; 

63. Reiterates that making aid allocation conditional on cooperation with the EU on migration or security issues is not compatible with agreed development effectiveness principles;

Werd aangepast met volgende amendementen:

62. Believes that European development aid and public investments should promote joint priorities and policy objectives including eradicating poverty, climate and environmental action, economic and trade policies and migration management, …;

63. Stresses that making humanitarian aid and emergency aid allocation conditional on cooperation with the EU on migration or security issues is not compatible with agreed development effectiveness principles;

Enkel noodhulp wordt dus nog vrijgesteld van conditionering aan het EU migratiebeleid.
 

Belangrijke shift

Volgens 11.11.11 wordt hier een rode lijn overschreden. Het voorwaardelijk maken van ontwikkelingsmiddelen aan medewerking aan het Europese terugkeer/migratiebeleid gaat in tegen de doelstellingen van ontwikkelingssamenwerking die vastgelegd zijn in meerdere EU verdragen. Die bepalen namelijk dat de primaire doelstelling de strijd tegen armoede en ongelijkheid is. Daarnaast is dit ook in strijd met belangrijke principes zoals ownership van de partnerlanden. 
Hoe dan ook zal de bevolking in de partnerlanden het eerste slachtoffer zijn van deze conditionering. Met verminderde budgetten voor ontwikkelingssamenwerking, riskeren zij minder toegang te krijgen tot essentiële basisdiensten zoals onderwijs en gezondheidszorg.

Een eenzijdige focus op de bereidwilligheid van overheden om migratie te stoppen, kan er bovendien toe leiden dat regimes en actoren die migratie – desnoods met geweld – de kop indrukken op de eerste rij komen bij het uitdelen van ontwikkelingsmiddelen. Zo is Libië vandaag al het nummer één ontvangende land in het EU Trust Fund for Africa. De steun van de EU aan de Libische kustwacht leidde tot ernstige schendingen van mensenrechten.

De vraag om Europees beleid uit te voeren kan op korte termijn misschien afgedwongen worden, ze zal nooit duurzaam zijn op langere termijn. 11.11.11 pleit voor duurzame partnerschappen inzake migratie met herkomstlanden waarbij ook rekening gehouden wordt met hun belangen. Op legitieme vragen voor meer legale toegangswegen voor studenten en economische migranten wordt nauwelijks vooruitgang geboekt.  In een paper die we eerder dit jaar publiceerden beschrijven we hoe die partnerschappen eruit kunnen zien.  
 

11.11.11 waarschuwt al vele jaren voor een conditionering van de ontwikkelingssamenwerking

Nieuwe EU Pact voor Asiel en Migratie

Het rapport werd op 25 november goedgekeurd in de plenaire vergadering met 331 stemmen voor en 294 stemmen tegen. Het belang hiervan valt niet te onderschatten. Het is de eerste keer dat het Europese Parlement (dat traditioneel een voorvechter is van een sterke ontwikkelingssamenwerking met eigen doelstellingen) dit standpunt inneemt. Die shift kan belangrijke gevolgen hebben voor de trialoog discussies die lopen tussen Parlement, Raad (waar meerdere landen al langer pleiten voor conditonaliteit) en de Commissie in cruciale dossiers zoals het nieuwe EU Pact voor Asiel en Migratie en de Europese meerjarenbegroting (MFF).

11.11.11 waarschuwt al vele jaren voor een conditionering van de ontwikkelingssamenwerking. De afgelopen jaren vonden we daarin regelmatig een medestander in toenmalig minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo die duidelijke taal sprak in gelijkaardige Europese discussies:

“Het afnemen van ontwikkelingsgeld is geen structurele oplossing voor de migratiecrisis. Integendeel, de bevolking is altijd het eerste slachtoffer. Je geeft hen enkel nog meer redenen om te vluchten. Europese ontwikkelingsbudgetten mogen niet als stok achter de deur gebruikt worden om in Afrika een Europees migratiebeleid door te drukken.”

We vragen de Belgische regering nu om niet af te wijken van dit standpunt. Het regeerakkoord stelt duidelijk dat “ontwikkelingssamenwerking niet kan worden ondergeschikt aan de migratieagenda”.

Flor Didden, is beleidsmedewerker migratie bij 11.11.11