Peru - Red Peruana por una Globalización con Equidad (redGE)

coalitie van ngo's en sociale organisaties dat pleit voor een rechtvaardige globalisering en voor een duurzaam ontwikkelingsmodel

RedGE is een coalitie van ngo's en sociale organisaties , waaronder 11.11.11-partners DAR, en CooperAcción. Het netwerk brengt de organisaties  samen om te pleiten  voor een rechtvaardige globalisering en voor een duurzaam ontwikkelingsmodel als alternatief voor het huidige neoliberale model van de Peruaanse overheid. 

Economische rechtvaardigheid  

RedGE analyseert de verschillende aspecten van het handelsbeleid, dat in Peru extreem ‘liberaal’ is. Peru heeft met zoveel mogelijk landen vrijhandelsakkoorden afgesloten, zonder  enige  voorwaarden voor het belang van de eigen bevolking naar voor te schuiven – noch op vlak van mensenrechten, milieu,  economie  etc. RedGE volgt alle onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden van  Peru  op de voet, en tracht verbeteringen af te dwingen : betere voorwaarden voor arbeiders, voor landbouwers, op milieuvlak  … Dat is mogelijk doordat de leden elk een andere expertise hebben – rond mijnbouw, medicijnen, milieu, rechten, landbouw e.d. Het netwerk voert ook impactstudies uit, en  tracht de  bestaande mechanismen te benutten voor een aantal verbeteringen.    

RedGe werkt als netwerk ook rond alternatieven voor ontwikkeling die rekening houden met een duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen en met mensenrechten.  Capaciteitsversterking, informatie verspreiden en uitwisselen, en gezamenlijke lobby strategieën en campagnes dragen daartoe bij. Het werkt samen met sociale organisaties en bewegingen, de academische wereld, de media en publieke actoren. 

Klacht

Sinds het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Peru in werking trad, gebruikt RedGE de beperkt voorziene dialoogmechanismen om de civiele maatschappij inspraak te geven over de manier waarop een dergelijk akkoord kan bijdragen tot duurzame ontwikkeling. 

In 2017 werd door verschillende Peruviaanse middenveldorganisaties en de Plataforma Europa Peru (PEP) een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen de Peruviaanse regering omdat deze de  verplichtingen in het hoofdstuk duurzame ontwikkeling van het vrijhandelsakkoord met de EU inzake arbeidsrechten en milieu niet nakomt.   

RedGE neemt de coördinatie van de  interne adviesgroep van Peru (Domestic Advisory Group Peru) op zich, en volgt het proces van de klacht op de voet. 

Lobby farmaceutische bedrijven

RedGE heeft successen behaald rond de nefaste gevolgen van internationale verdragen op intellectuele eigendom en toegang tot medicijnen. De lobby van de farmaceutische bedrijven probeert immers voortdurend het gebruik van generische geneesmiddelen te beperken, wat ook het geval was bij de onderhandelingen met de EU. Dankzij de inspanningen van RedGE besloot de de Peruaanse staat toch een aantal eisen hieromtrent op tafel te leggen, waardoor de nefaste gevolgen ietwat gereduceerd werden.  

 Ook  in het kader van de COVID-19 crisis klaagde RedGE de misbruiken van de monopolies m.b.t. verkoop van geneesmiddelen aan. Daardoor moesten deze een beetje gas teruggeven, en werden minder misbruik gemaakt van de monopolies om prijzen artificieel hoog te houden.  

Via het netwerk klagen de organisaties de misbruiken van grote bedrijven aan, zoals het dreigen met en het indienen van klachten tegen de peruaanse staat om hun investeringen veilig te stellen. Binnen de vrijhandelsverdragen werden immers arbitrage-mechanismen voorzien die deze mogelijkheid openlaten voor de bedrijven.