BOS+

BOS+ is de enige Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld.

Visie van BOS+ 

MEER DAN BOMEN ALLEEN

Bos en bomen leveren cruciale ecosysteemdiensten en dragen bij tot een betere samenleving.

Er zijn grotere inspanningen nodig voor het behoud, het duurzaam beheer en de uitbreiding van bossen om te komen tot een leefbare wereld voor mens, plant en dier.

BOS+ heeft voeling met het werkveld van bosbeheerders en boseigenaars, monitort de situatie in eigen land en volgt mondiale tendensen op. 
Op basis van alle beschikbare expertise ontwikkelt BOS+ een innoverende visie op bos en bomen.

Vanuit die visie wil BOS+ diverse doelgroepen aanzetten om zich actiever in te zetten voor meer en beter bos. 

Omwille van het brede maatschappelijke belang van bos moet BOS+ haar pleidooi samen met andere geëngageerde maatschappelijke actoren voeren. Daarom stelt BOS+ instrumenten ter beschikking van middenveld, ondernemingen, opinie- en beleidsmakers, onderwijs, milieu- en Noord-Zuidverenigingen, en bos- en natuurbeheerders om samen te ijveren voor meer en beter bos, en dit zowel nationaal als internationaal. 

Missie van BOS+

BOS+ is de motor van acties rond duurzame lokale ontwikkeling door werk te maken van het behoud, het duurzaam beheer en de uitbreiding van bossen, hier en in het zuiden. BOS+ draagt bij tot een groeiend bewustzijn van het belang van bos en bomen voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier. BOS+ werkt hiervoor actief samen met partnerorganisaties. 

Vijf strategische doelen van BOS+

* BOS+ realiseert acties op het terrein met een dubbel doel: duurzame lokale ontwikkeling én behoud, duurzaam beheer, herstel of uitbreiding van bos.
* BOS+ zet in op capaciteitsversterking van bosbeheerders met het oog op duurzaam multifunctioneel bos- en natuurbeheer.
* BOS+ biedt onderwijs en middenveld een kwaliteitsvol educatief aanbod over het belang van bos en bomen, om hen te stimuleren de transitie te maken naar duurzame attitudes en gedrag.
* BOS+ informeert en sensibiliseert ondernemingen en middenveld over het maatschappelijk belang van bomen en bossen, en activeert hen om bij te dragen tot meer en beter bos.
* Aan de hand van een actief pers- en communicatiebeleid brengt BOS+ haar analyses, standpunten en eisen onder de aandacht van beleidsmakers, opiniemakers en de publieke opinie en draagt zo bij tot meer maatschappelijke waardering van bomen en bos.

Geraardsbergsesteenweg 267
9090 Gontrode
België