Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Er is in Vlaanderen nood aan een vereniging die zich inzet voor alle personen met een nood aan bescherming zoals dat beschreven staat in onderstaande visie en missie.

Visie

Elke persoon heeft recht op een leven in vrede, vrijheid en veiligheid.
Elke persoon wiens leven, integriteit of vrijheid wordt bedreigd en die nood heeft aan bescherming heeft recht op bescherming.

De Vluchtelingenconventie van Genève en haar protocol, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Europees Mensenrechtenverdrag worden hierbij gezien als een inspirerende leidraad en rechtsmiddel.

De Europese Unie en de Belgische overheden hebben de formele, morele en ethische plicht voorwaarden te scheppen en de nodige initiatieven te nemen om die bescherming te bewerkstelligen en te verlenen alsook bij te dragen om de oorzaken van gedwongen migratie weg te nemen.

Als deel van het middenveld hebben ook NGO’s hierbij een actieve rol te vervulllen door:

initiatieven te nemen en te ondersteunen die bijdragen tot het verlenen van bescherming, bevorderen van participatie en emancipatie in de ruimste zin van het woord en bijdragen aan een toekomstperspectief

een maatschappelijk draagvlak tot stand te brengen of te vergroten om het recht op menswaardigheid te ondersteunen

kritisch en bewakend te zijn ten aanzien van het overheidsbeleid en ontwikkelingen in de samenleving.

Missie

De opdrachten van Vluchtelingenwerk Vlaanderen zijn:

Het vergroten en versterken van het maatschappelijk draagvlak m.b.t. de principes uit de hierboven beschreven visie.

Het beïnvloeden van het beleid.

Het bevorderen en op gang brengen van overleg, coördinatie en samenwerking.

Het bieden van ondersteuning aan het werkveld.