Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking

Het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) is een erkende Belgische ngo met als missie de versterking van wereldburgerschapscompetenties bij studenten, docenten en medewerkers van het hoger onderwijs.
In een paar zinnen

Universitair vormings- en actiecentrum voor studenten en personeel in het kader van internationale samenwerking met het globale Zuiden.

UCOS heeft de jongeren, docenten en personeel van die instellingen van het Vlaamse hoger onderwijs als doelgroep en haar meerwaarde is het versterken van competenties om beter en vruchtbaarder samen te werken in die internationale context die Noord-Zuid gericht is.

Verduidelijking

UCOS werkt aan visieontwikkeling en competentie-ontwikkeling in het omgaan met diversiteit, de zgn. soft skills. De waardegedreven en professionele omkadering helpt doelgroepen professioneel te functioneren in uitdagende contexten op het terrein. De diversiteitsdomeinen waarin UCOS zich gespecialiseerd heeft zijn: etnische afkomst, cultuur, gender, levensbeschouwing en sociale klasse.

UCOS kaart gendergerelateerde problematieken aan en zoekt hiervoor naar oplossingen in overleg met haar doelgroepen hier en in het Globale Zuiden. Gelijkwaardigheid en diversiteit zijn hierbij onze uitgangspunten.

Aan de hand van kritische vragen en op basis van lessen uit het verleden laat UCOS haar doelgroepen reflecteren over hoe we een bijdrage kunnen leveren voor duurzame verandering in de wereld van vandaag in het algemeen en onze relatie met het globale Zuiden in het bijzonder.

Sleutelwoorden zijn diversiteitssensitief handelen, wereldburgerschap, respect, waardigheid, erkenning, ontplooiing, niet-materiële mensenrechten, globaal engagement. Het handelen heeft toepassingen in communicatie met, communicatie over (beeldvorming) en samenwerken in het kader van globaal engagement (welke rol kan/moet ik spelen?).

UCOS zet ook sterk in op institutionele ontwikkeling waarbij ze er voor zorgt dat het beleid en de omkadering door de medewerkers internationalisering van de instellingen congruent is met de visie en praktijk van een hedendaagse geëngageerde samenwerking met het globale Zuiden.

Aanbod

1. Een actie- en vormingsmodel waarbij Gender en SRGR als 5-jarenproject werden uitgewerkt. Dit project vertaalt zich in een jaarlijkse campagne waarbij studenten de kans krijgen een aan gender en SRGR gerelateerd hot topic in de kijker te zetten (in samenwerking met deMens.nu) en een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de betreffende condities.

2. Een eerste én tweedelijnsvormingsaanbod voor het hoger onderwijs m.b.t. het versterken van de zgn. wereldburgerschapscompetenties, met als belangrijkste invalshoek de internationalisering naar het globale Zuiden van de instellingen van het hoger onderwijs.

3. Naast de partners in het hoger onderwijs heeft UCOS ook een Zuidpartner: UYAHF in Oeganda. UCOS steunt deze jongerenorganisatie in de uitbreiding van hun werking naar de vluchtelingenkampen van Kyegegwa m.b.t. de problematiek van tienerzwangerschap en kindhuwelijken. De bedoeling is de vrouwen op te leiden tot Youth Advocacy Champions.

Kenmerken

* Expertise in wereldburgerschap in het hoger onderwijs

* Expertise in de thema's gender en SRGR

* Expertise in Noord-Zuidmobiliteit en diversiteit

* Expertise in het werken met en via studenten

* Het vraaggestuurd werken.Werken op visieontwikkeling én praktijkverbetering

* De sterke partnerschappen met en de naamsbekendheid bij de instellingen van het hoger onderwijs

Institutioneel

Belgisch erkende CMO voor ontwikkelingssamenwerking (2017-2026)

Verbonden structuren: VUB en deMens.nu

Lidmaatschap van 11.11.11 en ngo-federatie