Solidagro

Solidagro ijvert voor het recht op voedsel voor iedereen en ondersteunt het recht van volkeren en staten om autonoom hun eigen voedsel- en landbouwbeleid te bepalen.

Missie

Wij beschouwen de basisbewegingen en boerenorganisaties in het Zuiden als de motor van verandering in de samenleving. Wij ondersteunen deze beweging door capaciteitsversterking en het faciliteren van uitwisseling, samenwerking en beleidsbeïnvloeding. Onze acties zijn gericht op het verhogen en verduurzamen van de voedselproductie met het oog op economische verzelfstandiging.

Wij willen in Vlaanderen jongeren en volwassenen bewust maken van het voedselzekerheidsvraagstuk en tegelijk duiden op de globale samenhang van de voedsel – en landbouwproblematiek. Solidagro nodigt uit tot actieve materiële en politieke solidariteit.

Solidagro werkt in een geest van verbondenheid en gelijkwaardigheid. We kiezen voor samenwerking gebaseerd op wederzijds respect, uitwisseling en dialoog.

Visie

Solidagro steunt de armste boerenfamilies in Bolivia, West – Afrika en de Filipijnen. Samen met lokale partnerorganisaties werken we aan het recht op voedsel door agro-ecologische landbouw in afgelegen plattelandsgebieden te ondersteunen. Via ons educatief aanbod voor secundaire scholen in Oost – Vlaanderen, inleeftrajecten voor jongeren en sensibiliserende activiteiten voor vrijwilligers, belichten we de globale samenhang van de voedsel – en landbouwproblematiek.

Onze activiteiten

Solidagro ijvert voor het recht op voedsel voor iedereen. We zetten ons voortdurend in om de voedselzekerheid voor boeren in afgelegen plattelandsgebieden in het Zuiden te verbeteren.

Van de 870 miljoen mensen die honger lijden, is twee derde boer. Deze boeren staan vaak aan de zwakste kant in de samenleving. Door de druk op land voor de grootschalige teelt van exportgewassen moeten zij vaak leven en werken op de minst vruchtbare gronden. Ze hebben niet of nauwelijks toegang tot markten, kapitaal, of zaden, of zijn uiterst afhankelijk van machtige tussenhandelaren.

Onze projecten in het Zuiden

Samen met de boeren in onze werkingsgebieden en onze lokale partners werken we aan concrete oplossingen via:

Initiatieven zoals de aanleg van groentetuinen, waterputten, irrigatie, zaadbanken, introductie van aangepaste teelten.

Het stimuleren van de oprichting van boerenorganisaties, met sterke leiders. Om samen te werken aan voedselzekerheid én om politieke veranderingen af te dwingen.

Het aanmoedigen van het opzetten van coöperaties zodat boeren bijv. samen materiaal kunnen aankopen (zaden, bemesting, machines) of de oogst verkopen.

Vormingen in duurzame bemestingstechnieken, groententeelt, gezonde voeding, het zakelijk runnen van bijv. een coöperatieve rijstmolen.

Onze projecten in België

Vanuit onze ervaringen in het Zuiden willen we bijdragen aan een grotere Noord-Zuidsolidariteit in eigen land. Daarvoor zijn er jongerenuitwisselingen (in samenwerking met Dwagulu Dekkente) en vormingen. Duurzame scholentrajecten, samenwerken met vrijwilligers en ondersteunen van netwerken zijn een greep uit onze activiteiten in België.

Onze filosofie

Solidagro werkt vanuit de basis. De duurzaamheid van onze projecten wordt verzekerd door er zorg voor te dragen dat de projecten gedragen worden door de boeren zelf. Boeren beheren zelf de activiteiten en investeringen. Om de duurzaamheid en efficiëntie van onze projecten nog groter te maken, zorgen we er ook voor dat onze partners in elk land en zelfs grensoverschrijdend samenkomen en elkaars projecten bezoeken. Door deze uitwisseling en netwerking leren ze continu van elkaar bij en doen ze nieuwe ideeën op. Ook in België werken we lokaal samen met vrijwilligers en scholen uit Sint – Niklaas.