Peru - Equidad

Handel, bedrijven en mensenrechten

Perú Equidad is gespecialiseerd is in het afdwingen van sociale en economische rechten, vooral met een focus op bedrijven en mensenrechten, arbeidsrechten.  De organisatie zet in op beleidsbeïnvloeding en maakt op strategische manier gebruik van instrumenten die voorzien zijn in internationale verdragen om rechten af te dwingen. Naast cases van mensenrechtenschendingen door (inter)nationale bedrijven brengt de organisatie  ook corruptieschandalen van bedrijven aan het licht, en de impact hiervan op  mensenrechten. 

Zo bijvoorbeeld maakt Perú Equidad gebruik van de bepalingen die staten opnemen in vrijhandelsakkoorden. Hierin  engageren ze zich  om de arbeidsrechten te respecteren, en zich niet schuldig te maken aan sociale dumping.  In samenwerking met de vakbonden werkt Perú Equidad analyses uit over de werkelijke situatie, en het gebrek aan reële bescherming van de arbeidsrechten door de  Peruaanse Staat; door specifieke regimes die de rechten van arbeiders in specifieke sectoren beknotten, onvoldoende controle van de bedrijven etc. Op die basis heeft Peru Equidad klachten uitgewerkt tegen de peruaanse staat, omwille van het niet naleven van de betreffende bepalingen in de vrijhandelsakkoorden met de VS en de Europese Unie. In dit laatste geval werd de klacht verruimd, en wordt ook het gebrek aan naleving van de  engagementen op vlak van milieu opgenomen, i.s.m. andere partners van 11.11.11, RED GE, DAR, Cooperacción en 11.11.11. zelf).  Op basis van die klacht, wordt de  Peruaanse overheid onder druk gezet om effectief maatregelen  te nemen om de aangeklaagde situatie te verbeteren.  

Ook op andere manieren tracht Perú Equidad de extraterritoriale verplichtingen van transnationale bedrijven af te dwingen: door mee te pleiten voor een VN-verdrag met bindende regels voor bedrijven omtrent rechten, door in Peru (via het middenveld platform rond bedrijven en mensenrechten) mee te werken aan de uitvoering van het Nationale actieplan voor Bedrijven en mensenrechten. Recent werkte de organisatie een wetsvoorstel uit rond de zorgplicht voor bedrijven. 

Peru Equidad heeft ophefmakende rapporten uitgewerkt over het ‘gedrag van bedrijven’: eerst ging het enkel over het respect van de arbeidsrechten, maar ondertussen wordt ook  systematisch opgevolgd wat de bedrijven doen op milieuvlak en of ze fiscale verplichtingen nakomen. Er werden rapporten uitgewerkt over het gedrag van Chileense, Duitse en Spaanse bedrijven in Peru De rapporten worden voorgesteld in de landen zelf, i.s.m. vakbonden en andere sociale organisaties. Daardoor voelen de beschreven bedrijven zich sterk ‘aangesproken’ en zien ze zich verplicht om hun gedrag te verbeteren. 

Nu Peru de ambitie heeft om toe te treden tot de OESO-landen, heeft Perú Equidad een resem aanbevelingen uitgewerkt waaraan de Peruaanse regering zou moeten voldoen o.v.v. sociale en economische rechten, als ze de toetreding willen concretiseren.  

Een andere belangrijke opdracht van Peru Equidad is het voeren van ‘strategische rechtszaken’ rond verschillende rechten. Eén daarvan is bijvoorbeeld gericht op de erkenning van rechten van een partner van hetzelfde geslacht: Peru Equidad bepleit in de rechtbank de case van een Peruaan die in het buitenland gehuwd is met zijn partner, wiens rechten inzake eigendom, erfenis etc. niet erkend worden door de Peruaanse staat. Dat zijn baanbrekende rechtszaken die de weg kunnen openen voor vele andere stellen.  

De organisatie verdedigt ook de rechten van inheemse gemeenschappen. Het promoot en sensibiliseert de lokale en inheemse gemeenschappen over de mensenrechtenstandaarden. Zo heeft Perú Equidad ook impuls gegeven aan een interessante rechtszaak waarbij een inheemse gemeenschap effectief zelfbeschikkingsrecht (over de eigen gemeenschap) heeft kunnen bekomen.