Peru - CooperAcción

Voor de verdediging van de gemeenschappen wiens rechten aangetast worden door mijnbouw

CooperAcción is een referentiepunt rond de problematiek van de mijnbouw, versus de rechten en de leefomgeving van de gemeenschappen die in de invloedssfeer van de mijnen wonen. Met grote expertise staat CooperAcción organisaties en lokale overheden bij met vorming, advies en acties  ter verdediging van de rechten en het milieu.

Cooperacción combineert diverse strategieën:  

- Analyse van de mijnbouwsector en -projecten in Peru in vele facetten:  evaluatie van de impact, overheidsbeleid, tewerkstelling, macro-economische gevolgen, fiscaliteit, transparantie,  overeenkomsten van bedrijven met overheden en gemeenschappen, milieubeleid, naleven van milieuverplichtingen, etc. 
- Begeleiding van de gemeenschappen die lijden onder de  impact van de mijnbouw  
- Monitoring van  de concessies die  de overheid zonder consultatie van de gemeenschappen geeft aan de bedrijven  - i.e. vergunningen voor exploratie en/of exploitatie van de mineralen).  Dat is namelijk één  van de grootste oorzaken van conflicten;  de staat is de formele eigenaar van de ‘ondergrond’ - en dus van de mineralen - en licht de personen of gemeenschappen (die eigenaar zijn van de grond of de oppervlakte) niet eens in over de  projecten.
-Ondersteunen van de gemeenschappen in het opeisen van het recht op consultatie. Op een aantal plaatsen (vooral noorden) willen de gemeenschappen geen mijnbouwprojecten, omdat ze weten dat dat enkel problemen oplevert zoals: problemen met de watervoorraad, met de kwaliteit van het water, grondvervuiling, conflicten binnen gemeenschappen etc. In andere zones (meer zuidwaarts ) zijn de gemeenschappen niet tegen mijnbouw, maar willen ze wel goede voorwaarden voor de exploitatie – geen vervuiling, garantie voor watervoorraad, tewerkstelling, steun voor sociale investeringen in onderwijs en  gezondheidszorg etc.
-Begeleiding bij overleg met lokale overheden en nationale overheidsinstanties, onderhandelingen over voorwaarden
-Analyse van milieu-effectenrapportering en uitwerking van voorstellen ter verbetering van het milieubeheer 
-Opzetten van monitoringssysteem van de impact van de mijnbouw op de waterbronnen, de grond en de luchtkwaliteit
- Persconferenties, campagnes, voorleggen van wetsvoorstellen, lobby-werk in de hoofdstad, zodat de problematiek en de eisen van de gemeenschappen op de agenda geplaatst worden.
-Aandringen op een betere ruimtelijke ordening, zowel op nationaal als op regionaal en lokaal niveau. 

CooperAcción schuift ook alternatieven voor het huidige ‘extractivistische model naar voor’. Peru moet dringend investeren in andere activiteiten met minder schadelijke impact op de ecosystemen, zeker nu de effecten van de klimaatverandering zich doen voelen.  

Een belangrijk instrument van CooperAcción voor de campagnes en lobbywerk is de  ‘Observatorio de Conflictos Mineros’, waar informatie  verzameld en verwerkt wordt  over lopende eco-sociale conflicten.  Twee keer per jaar wordt een uitgebreid rapport uitgebracht, met aanbevelingen voor een coherente aanpak van de conflicten en de problematiek in het algemeen.  In een land waar 60% van de sociale conflicten rond mijnbouw draait, blijkt het observatorium van onschatbare waarde. 

Wegens de aanhoudende uitbreiding van de mijnbouw, stapelen de uitdagingen zich op. De afgelopen jaren zag CooperAcción zich verplicht om Chinese investeringen onder de loep te nemen en om ook Chinese mijnbedrijven aan te zetten tot respect voor mens en milieu. De organisatie heeft er zo toe bijgedragen dat China aanbevelingen van de VN rond extraterritoriale verplichtingen heeft aanvaard in maart 2019. Hiervoor hebben ze cases van mensenrechtenschendingen door Chinese bedrijven aangeleverd.  

De expertise en bijdragen van Cooperacción worden op nationaal en internationaal niveau sterk gewaardeerd. De organisatie maakt deel uit van internationale netwerken en initiatieven  rond mijnbouw, transparantie en alternatieven, zoals OCMAL en EITI.