Azië - NGO forum on ADB

De waakhond van de Aziatische ontwikkelingsbanken

Het NGO Forum on ADB is een Aziatisch netwerk dat de Aziatische Ontwikkelingsbanken, de ADB (Asian Development Bank) en de AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) kritisch opvolgt, meer bepaald het beleid van beide banken inzake transparantie, inspraak, klimaat, gender, mensenrechten. België is aandeelhouder van beide banken, wat betekent dat het bijdraagt aan het kapitaal van beide en ook mee beslist over dit beleid.

 

Inspraak en lobby

NGO Forum is erkend als officiële vertegenwoordiger van het middenveld en heeft inspraak op die momenten dat banken hun beleids herzien. Een belangrijk instrument zijn de ‘Safeguards Policies’. Dat is een set van criteria waaraan projecten moeten voldoen om co-financiering te krijgen. 

 

(On)gezonde concurrentie

Tijdens die beslissingsprocedures zet het NGO Forum druk op de beleidsmakers opdat zij de strengste criteria en hoogste waarborgen inzake mensenrechten en milieustandaarden bij het goedkeuren van grootschalige projecten zouden handhaven. Zo blijft de impact van die grootschalige projecten zo beperkt mogelijk. 

 

Jarenlang stond de ADB bekend als de internationale bank met de meest volledige safeguards, maar door de komst van de AIIB, die opgericht werd door China om tegengewicht te bieden aan de ADB die door de VS en Japan gedomineerd wordt, staan die onder zware druk. De AIIB opereert met minimale richtlijnen, met als gevolg dat de ADB een aantal procedures wil versoepelen. Ondertussen heeft de AIIB wel al een aantal beleidscriteria goedgekeurd, onder druk van o.a. NGO Forum. 

 

De ADB herzag onlangs haar energiebeleid, daarbij werd definitief komaf gemaakt met het financieren van investeringen in steenkoolprojecten. Maar er werd geen komaf gemaakt met alle fossiele brandstoffen, want leningen voor gas en olieprojecten worden niet uitgesloten. Dit is in tegenstrijd met de aanbevelingen van o.a. het IPCC. NGO Forum heeft formeel verzet aangetekend, het blijft wachten op een nieuwe herziening.  

Waar blijft de verantwoording?

Na de theorie komt ook de praktijk. Het is belangrijk de concrete projecten op te volgen, en dit doet NGO Forum samen met haar leden en netwerkpartners. Ze focussen hierbij vooral op de meer controversiële projecten. Uit deze rapporten komt telkens aan het licht dat er een kloof is tussen mooie beleidsdocumenten en de praktijk. Zo zijn er klachten over compensaties aan de bevolking die haar land verloor door de constructie van een waterdam in Nepal of van marktkramers in India die door een  waterproject veel langer dan voorzien werkloos waren en dus meer inkomen hebben verloren dan voorzien. Beide klachtenprocedures zijn nog lopende. 

 

Het Forum blijft eveneens het principe van de onschendbaarheid van de ADB aan de kaak stellen.  Zij vinden dat slachtoffers van projecten die door de ADB gefinancierd werden, de bank ter verantwoording moeten kunnen roepen, zoals voor het financieren van het Marcopper mijnbouwproject in de Filipijnen. Tijdens de ontginning gebeurden diverse ongelukken waardoor o.a de rivieren en het grondwater vergiftigd raakten. De ADB trok zich terug uit de investering waardoor de slachtoffers geen gebruik konden maken van ‘het recht of informatie’ van de bank en geen inzage kregen in het dossier.