Image
Horizon

Onze strategie

Visie, missie en waarden

We bundelen de krachten van tientallen lidorganisaties, honderden 4de Pijlerinitiatieven en duizenden vrijwilligers.

Visie

11.11.11 streeft naar mondiale rechtvaardigheid. Een wereld waarin sociale, burgerlijke, politieke, culturele en economische rechten voor iedereen gerealiseerd zijn binnen de grenzen van de planeet. Een mondiaal systeem waarin de socio-economische ongelijkheid wordt teruggedrongen, de relatie tussen mens en natuur in evenwicht is en democratische waarden gewaarborgd zijn. Dat is ons toekomstbeeld.

Deze agenda overstijgt 'Noord' en 'Zuid'. Zij verbindt ons allemaal, wereldwijd en door een gedeeld belang. Tegelijk is het duidelijk dat die globale uitdagingen niet iedereen in dezelfde mate raken. Niet alleen materiële of financiële middelen, ook macht en toegang tot beslissingsprocessen en het publieke debat zijn ongelijk verdeeld.

11.11.11 wil de ongelijkheid en het onrecht bestrijden die ervoor zorgen dat mensen niet in waardigheid kunnen leven. Om dat aan te pakken, is herverdeling nodig. In de eigen samenleving én over de grenzen heen.

De specifieke bijdrage die 11.11.11 levert om te komen tot mondiale rechtvaardigheid is onze missie en kernopdracht:

Missie

Door internationale solidariteit (of herverdeling van macht en middelen) te bepleiten, te faciliteren én zelf in de praktijk brengen, versnellen we de transitie naar een mondiaal rechtvaardig systeem.

Met deze missie benadrukt 11.11.11 het universele en internationale
karakter van solidariteit. We zijn, over de grenzen heen, met elkaar verbonden om onze gezamenlijke toekomst veilig te stellen.

Internationale solidariteit ...

 • biedt vanuit (her)verdeling van macht en middelen een antwoord op bestaande ongelijkheden. De ongelijkheden zijn van verschillende aard: socio-economisch, ecologisch en democratisch. Het gaat niet alleen om materiële herverdeling maar ook over de strijd voor culturele erkenning en vertegenwoordiging.
 • is fundamenteel een politieke kwestie. We laten solidariteit niet afhangen van individuele inschatting, actie en empathie. 
 • is kant kiezen voor de mensen wier rechten geschonden worden. We vechten met hen mee tegen onrecht.
 • gaat over wederkerigheid op basis van evenwaardigheid. De inzet kan sterk verschillen - niet iedereen heeft immers toegang tot dezelfde middelen en macht. Samen én elkaar versterkend, maken we de agenda waar, in beide richtingen. Hierin ligt de solidariteit tussen individuen, organisaties en bewegingen voor een mondiale rechtvaardigheidsagenda.
 • gaat over solidariteit tussen mensen vandaag, tussen huidige en toekomstige generaties en binnen de grenzen van de planeet. 

In het vervullen van de missie, wordt 11.11.11 voortgestuwd door verschillende waarden:

Waarden

11.11.11 wordt gedreven door menselijke waardigheid, verbinding, evenwaardigheid
en integriteit.

 • 11.11.11 staat voor menselijke waardigheid binnen de grenzen van de planeet. Voor 11.11.11 betekent menselijke waardigheid meer dan respect voor de rechten van elke mens. 11.11.11 stelt ook gelijke kansen voorop en het recht op bescherming van personen en groepen wiens rechten worden geschonden.
 • 11.11.11 staat voor verbinding tussen mensen en tussen organisaties. Tussen collega’s, vrijwilligers, schenkers, leden, partnerorganisaties en andere sympathisanten. Samen maken we beweging richting internationale rechtvaardigheid en solidariteit. Dit vraagt naast integriteit ook empathie, vertrouwen, inclusie, openheid, transparantie, loyaliteit, participatie en betrokkenheid. 
 • 11.11.11 denkt en handelt vanuit evenwaardigheid. 11.11.11 heeft respect voor iedereen, draagt universele mensenrechten hoog in het vaandel en streeft naar diversiteit en inclusie. Ook in partnerschappen staat evenwaardigheid voorop. 
 • 11.11.11 kiest voor integriteit, voor moed boven gemak. 11.11.11 kiest voor wat juist is boven wat leuk, snel of gemakkelijk is. 11.11.11 zet zijn normen en waarden om in de praktijk en gaat authentiek en constructief kritisch de confrontatie met anderen aan rond deze waarden en normen.

11.11.11 ziet verschillende hefbomen voor het streven naar internationale solidariteit:

Hefbomen

11.11.11 positioneert zich als koepel in het middenveld en investeert in volgende hefbomen die cruciaal zijn in het streven naar internationale solidariteit.

 • Politiek werk, een sterke beweging én samenwerking binnen België en over de grenzen heen. De combinatie van deze hefbomen is cruciaal om een krachtig publiek en politiek draagvlak uit te bouwen en te mobiliseren.
 • Het besef van 'gedeeld belang' is cruciaal om het draagvlak voor duurzame internationale solidariteit te verbreden.
 • Verschillende type actoren kunnen en moeten mee inzetten op mondiale rechtvaardigheid: overheden, private economische actoren én andere middenveldactoren.
 • 11.11.11 werkt resultaatgericht naar maatschappelijke verandering en gebruikt daarbij de beschikbare middelen op een duurzame, verantwoordelijke manier. We focussen op wat ons vooruit brengt naar een maximaal resultaat. 11.11.11 is een wendbare koepel die proactief inspeelt op maatschappelijke verandering. Hiertoe is 11.11.11 ondernemend, flexibel en innovatief.

Manifest

Ja, we willen uitbuiting de wereld uit.
Het manifest van 11.11.11 bundelt de visie, missie en waarden samen in één vlot leesbare tekst.

Ontdek het manifest