Image
Klimaatmars Back To the climate 2021

Klimaat in je klas

Wil je werken rond klimaatrechtvaardigheid op school?
Vrijplaats (Arteveldehogeschool) en 11.11.11. ontwikkelden samen twee educatieve pakketten. Eén met focus op migratie en één met focus op gender. Laat je leerlingen onderzoeken, debatteren en acties bedenken en zet het klimaatthema op de agenda.

Les 2 - In debat

De leerlingen gaan in debat over verschillende meningen en standpunten (Samen). 
Via downloads kan je de leidraad en alle nodige materialen downloaden. 

Doelen

 • De leerlingen kunnen een standpunt innemen. 

 • De leerlingen kunnen hun standpunt motiveren. 

 • De leerlingen kunnen verschillende perspectieven verkennen en innemen, ze kunnen zich hierbij inleven in een andere persoon.

 • De leerlingen kunnen respectvol in dialoog gaan met elkaar over de ingenomen standpunten. 

 • De leerlingen kunnen uiting geven aan hun emoties. 

Image
Cover beleidsdossier Klimaatonrechtvaardigheid
© BelgaImage

Aanpak

De leerlingen leven zich in in persona's. Aan de hand van een stellingenspel worden verschillende meningen beluisterd en standpunten beargumenteerd.
Omdat de leerlingen zich moeten positioneren in de ruimte, is het belangrijk dat je een ruimte voorziet waarin dit mogelijk is. 

De selectie van persona’s gebeurde op basis van geografische spreiding, inkomsten en waarden- en normenkader. We trachtten hierbij stereotypen te doorbreken en andere situaties/landen aan te brengen dan in de les ‘onderzoekend’. Bij de keuze van persona's kan je rekening houden met de diversiteit in je klasgroep en de lestijd die je hebt. 

Aan de hand van een stellingenspel worden verschillende meningen beluisterd en standpunten beargumenteerd. De stellingen zijn zo gekozen dat er een duidelijke link is met klimaatverandering en/of migratie ten gevolge van klimaatverandering; en ze geen sociaal-wenselijk antwoord uitlokt, maar een debat op gang brengt.   

Voor de leerkracht maakten we een ondersteunend document met mogelijke argumenten pro of contra een stelling. Voor het begeleiden van een ‘democratische dialoog’ verwijzen we door naar Werkvormen om de dialoog te bevorderen | Kwadraet

Verloop

Fase 1: oefenen standpuntinname 

Bij de eerste stelling laten we leerlingen een standpunt innemen vanuit zichzelf. Naargelang de variatie in standpuntinnames, kan hier al een dialoog op gang worden gebracht door de leerlingen te vragen hun standpunt te motiveren

Image
Cartoon Lectrr Shrinking Space - lesmateriaal Klimaatrechtvaardigheid
© Lectrr

Fase 2: perspectiefverruiming a.d.h.v. persona’s

Voor de volgende stellingen kan gebruik gemaakt worden van de persona’s. De leerkracht leest een (controversiële) stelling voor m.b.t. het te behandelen thema en vraagt aan de leerlingen om hun argumenten naar voor te brengen vanuit de ‘persona’.

Leerlingen leven zich in in de persoon van de fiche en nemen een standpunt in vanuit die persoon. Laat de leerlingen kort voorstellen wie zij vertegenwoordigen, en vervolgens het standpunt vanuit die persoon verdedigen. Belangrijk hierbij is dat er niet geoordeeld of veroordeeld wordt.  

Het voordeel van het gebruik van persona’s is: 

 • Dat er meer perspectieven worden binnengebracht, waardoor de standpuntinname meestal genuanceerder wordt. 

 • Dat er een ‘veilige’ context wordt geboden om standpunten in te nemen en te durven verdedigen. 

Als je als leerkracht inschat dat deze oefening te moeilijk is, of dat er genoeg diversiteit in meningen aanwezig is in de klasgroep en dat deze ook kunnen worden uitgesproken, kan je de oefening ook doen zonder de persona’s. 

De leerkracht vervult de rol van moderator (je kan hiervoor ook een leerling aanduiden) zodat de discussie niet herleid wordt tot enkel een confrontatie van meningen. 

Fase 3: reflectie op het verloop van de dialoog

De stellingen kunnen heel wat emoties oproepen. Bovendien is het niet eenvoudig om standpunten te verdedigen waar je niet per se achter staat. Daarom is het belangrijk om tijd te maken voor reflectie

Materiaal

 • Powerpoint ‘samen’ (download)

 • Persona’s (fiches kunnen geprint worden) (download)

 • Ondersteunend document om het debat te begeleiden (download)

 • Leidraad - activiteitenfiche (download)

Je ontvangt toegang tot de downloads nadat je op de homepage het registratieformulier ingevuld hebt. We bieden dit lesmateriaal gratis aan (dankzij EU-financiering) daarom vragen we minimale contactgegevens voor evaluatie en monitoring. Per les kan je een zipmap downloaden met alle documenten (fiches, handleiding, foto's, PPT, infographics, ...)

Image
Gefinancierd door de EU

11.11.11 biedt deze module aan met de financiële steun van de Europese Unie binnen de projecten Climate Action en 1Planet4All. De inhoud ervan valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van 11.11.11 en kan in geen geval worden beschouwd als een weerspiegeling van de standpunten van de Europese Unie.