Image
handshake

Disclaimer 4de Pijlersteunpunt

Het 4de Pijlersteunpunt voert geen kwaliteitscontrole uit op de organisaties en is niet verantwoordelijk voor de informatie, de werking en praktijken van de organisaties die geregistreerd zijn op www.4depijler.be.

We doen ons best om de info op deze website zo correct en actueel mogelijk te houden, maar we kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor foute of oude informatie die desondanks toch blijft staan. Je mag ons daar wel steeds op wijzen via info@4depijler.be.

  • 4de Pijlerorganisaties kunnen zelf gratis en vrijblijvend een pagina aanmaken op www.4depijler.be. Zo komen zij mee in het overzicht van de Belgische 4de Pijler en zijn ze vindbaar voor anderen.
  • Het 4de Pijlersteunpunt voert geen kwaliteitscontrole uit op de organisaties en is niet verantwoordelijk voor de werking en praktijken van de organisaties die geregistreerd zijn op www.4depijler.be.
  • De verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke informatie over het 4de Pijlerproject valt bij de leden van het project zelf. De contactpersoon van die organisatie kan de info op onze website altijd actualiseren. Het 4de Pijlersteunpunt kan inhoud op de pagina's van organisaties aanpassen of verwijderen als die inhoud indruist tegen het Belgisch recht. Elke 4de Pijlerorganisatie is zelf verantwoordelijk voor informatie die zij verspreiden via hun eigen communicatiekanalen. Ook al verwijst www.4depijler.be door naar die communicatiekanalen, het 4de Pijlersteunpunt of 11.11.11 kan daar niet verantwoordelijk voor gesteld worden.
  • De registratie op de website en de algemene communicatie van het 4de pijlersteunpunt is in het Nederlands.
  • Registratie op de 4de Pijlerwebiste is beperkt tot organisaties die een actieve werking hebben in of vanuit Vlaanderen of Brussel. Enkel organisaties die een project van internationale solidariteit ondernemen vanuit Vlaanderen of Brussel en niet behoren tot één van de drie andere pijlers van internationale solidariteit zijn 4de Pijlerorganisaties. Daarbovenop weren wij organisaties die uitsluitend bestaan om een religieus of politiek gedachtengoed te verspreiden of uitsluitend commerciële doelstellingen hebben.
  • De beheerders van de 4de Pijlerwebsite behouden zich het recht voor om elke registratie te weigeren als die niet in lijn ligt met de visie en missie van het 4de Pijlersteunpunt en/of de criteria hierboven beschreven.

Gebruik van de website

Deze website is eigendom van 11.11.11 en wordt beheerd door het 4de Pijlersteunpunt. Het 4de Pijlersteunpunt is onderdeel van 11.11.11 en ondersteunt specifiek 4de Pijlerorganisaties in Vlaanderen en Brussel. De toegang tot of het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Deze website wil aan alle gebruikers informatie ter beschikking stellen over de 4de Pijler. Daarnaast bundelen we initiatieven die thuishoren onder de noemer ‘4de Pijler’ in Vlaanderen. Die databank vind je op de pagina 'zoek een organisatie'.

De registratie van een organisatie mag niet beschouwd worden als enige vorm van goedkeuring of erkenning door 11.11.11, noch door de Vlaamse Overheid. Het 4de Pijlersteunpunt maakt geen inhoudelijke of kwaliteitsanalyse van de registraties.

Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of organisatie, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Op of via deze website ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang. De inhoud van de website, hyperlinks inbegrepen, kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden door het steunpunt.

Welke info is welkom op deze website

De 4de Pijlers zijn zelf verantwoordelijk voor hun bijdragen op deze website. 11.11.11 treedt in principe niet censurerend op maar bewaakt wel de inhoud van deze website. 11.11.11 behoudt zich het recht voor organisaties te weren of te verwijderen waarvan:

  • de bijdrage op deze website een schending van de kinderrechten of mensenrechten inhoudt of indruist tegen de openbare orde en goede zeden;
  • het doel een uitgesproken commercieel karakter heeft;
  • het doel uitsluitend bestaat om een religieus of politiek gedachtengoed te verspreiden;
  • de leden van de organisatie veroordeeld zijn wegens schending van de kinderrechten, mensenrechten of frauduleuze praktijken.

De geregistreerde organisaties worden elke 2 jaar actief uitgenodigd om hun gegevens op de website te actualiseren. Indien een antwoord op deze oproep uitblijft binnen de voorziene termijn of indien de beheerders vaststellen dat de organisatie niet meer actief is of haar gegevens op de website niet meer up-to-date zijn, zullen de gegevens van deze organisatie van de website verwijderd worden.

Beheer van de website

11.11.11 besteedt veel aandacht en zorg aan de website voor de 4de Pijler en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan 11.11.11 niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal 11.11.11 de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website via info@4depijler.be.

11.11.11 spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Ze kan echter niet garanderen dat de website voor de 4de Pijler volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. 11.11.11 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op deze website ter beschikking gestelde informatie met inbegrip van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s. Deze opsomming is niet limitatief.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. 11.11.11 beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. 11.11.11 aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Bescherming van persoonsgegevens

11.11.11 hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.  Alle persoonsgegevens worden door het 4de Pijlersteunpunt behandeld in overeenstemming met de privacyverklaring van 11.11.11 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR), de nieuwe Europese Privacywet, van 25 mei 2018.  

De contactgegevens (e-mail, telefoonnummer, ...) die de gebruikers zelf beschikbaar stellen voor publicatie op de website op de pagina van hun 4de pijlerorganisatie, worden niet beschouwd als persoonsgegevens, maar als contactgegevens van de 4de pijlerorganisatie.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Neem hiervoor contact op met de beheerder van de website of rechtstreeks met de contactpersoon van de betreffende 4de pijlerorganisatie.

11.11.11 behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Varia

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling geacht niet te bestaan en doet ze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen. 11.11.11 via het 4de Pijlersteunpunt behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden bij te werken en de inhoud van deze website te allen tijde aan te passen.