Image
Change Youth

Connect for Global Change: guidelines

Connect for Global Change is een gloednieuw programma gefinancierd door de Europese Unie. Waarmee we projecttoelages uitkeren aan kleine en middelgrote maatschappelijke organisaties, die via creatieve, impactvolle en innovatieve projecten EU-burgers informeren over- en betrekken bij mondiale uitdagingen.

Ben je betrokken bij een kleine of middelgrote organisatie? Is het werken rond mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, gendergelijkheid, armoede of uitsluiting iets voor jou? Heb je zin om impact te creëren door een sterk initiatief op te starten?

Vanaf september kan jouw organisatie een projectvoorstel indienen in het kader van het Europese project ‘Connect for Global Change’ (CfGC).  

Connect for Global Change voorziet Europese middelen voor kleine en middelgrote burgerinitiatieven, die via creatieve, impactvolle en innovatieve projecten EU-burgers informeren over en betrekken bij mondiale uitdagingen.  

Het 4de Pijlersteunpunt van 11.11.11 realiseert dit project in Vlaanderen samen met een consortium van gelijkgezinde organisaties uit 10 andere Europese landen in het kader van het DEAR-programma van de Europese Unie. 

Wat is het doel van het project?

Zoveel mogelijk EU-burgers te betrekken bij het creëren van een inclusieve, eerlijke en duurzame wereld. Ingediende projecten moeten rond mondiale thema’s het bewustzijn vergroten, kritisch begrip stimuleren en een actiever engagement aanmoedigen. Deze ‘betrokkenheidspiramide’ illustreert dit proces. We willen mensen die zich momenteel in de blauwe zone bevinden, helpen opklimmen tot de oranje of roze zone. Hoe hoger men komt, des te hoger de betrokkenheid en impact.

Als deelnemende organisatie moet je beogen om via een bewustmakingsproject jouw doelgroep in staat stellen zich te engageren, actie te ondernemen en kritisch na te denken over mondiale uitdagingen (met een bijzondere focus op jongeren van 15 tot 30 jaar en op mensen die zich nog niet engageren voor mondiale thema’s). 

Image
Betrokkenheidspiramide Europese Unie DEAR

Welk soort projecten komt in aanmerking voor ondersteuning?

 • Het moet gaan om een sensibiliserend project gericht op de bewustmaking rond mondiale thema’s (klimaat, migratie, internationale solidariteit, genderongelijkheid, armoede, uitsluiting, desinformatie, digitale ongelijkheid, oorlog en conflicten, migratie, gedwongen verplaatsing) en aansluiten bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s).
 • De initiatieven of bewustmakingsprojecten die je kan starten, zijn heel divers: educatieve projecten, bewustwordingscampagnes, artistieke evenementen, workshops, podcastreeks, festivals, gemeenschapsprojecten, tentoonstellingen, sociale mediacampagnes, … ​Laat je creativiteit de vrije loop.
 • Je project heeft bij voorkeur een internationale dimensie en betrekt mensen en organisaties uit het Globale Zuiden bij de realisatie ervan.
 • Projecten met een focus op jongeren (15 tot 30 jaar), die uitgaan van een jongerenorganisatie of die focussen op een doelgroep die minder betrokken is bij mondiale thema's, worden bevoorrecht bij de projectbeoordeling.
 • Ook projecten met een focus op gender of die een gendertransformatieve aanpak vooropstellen worden bevoorrecht bij de beoordeling. Elke deelnemende organisatie zal in elk geval aandacht moeten hebben op deze voor deze gendertransformatieve dimensie. 

Welke steun mag je verwachten?

 • Het project moet minimaal €10.000 tot maximaal €25.000 kosten.
 • Als je een project in partnerschap indient samen met een andere organisatie, kan dit bedrag uitgebreid worden tot €50.000 voor dat gezamenlijke project.
 • Hiervan krijg je 90% projectsteun van Connect for Global Change. Er wordt een cofinanciering gevraagd van 10% uit eigen middelen of via andere bronnen (bv subsidies van je provincie of gemeente).
 • Naast financiële steun zorgt het 4de Pijlersteunpunt ook voor coaching, begeleiding en een (verplichte) vormingstraject rond centrale thema’s van het project.
 • Welke projectkosten al dan niet in rekening kunnen gebracht worden, lees je in de uitgebreide versie van de richtlijnen [link invoegen] 
   

Om een project in te dienen, moet je organisatie:

 • gevestigd zijn in België  
 • een rechtspersoon zijn (vzw, stichting of coöperatieve)  
 • een non-profitorganisatie, een burgerinitiatief of een organisatie of vereniging met een breed maatschappelijke doel zijn
 • minstens één jaar bestaan en minstens één jaarverslag kunnen voorleggen  
 • een omzet hebben van niet meer dan € 2.000.000 in het afgelopen werkingsjaar
 • een netwerk hebben van ten minste 20 leden/supporters/vrijwilligers
 • beschikken over de nodige financiële, administratieve en/of operationele capaciteit om een dergelijk project met succes uit te voeren.  
   

Timeframe

 • Schrijf in voor het startseminarie van Connect for Global Change op woensdag 25 september (13u30-17u00) in Brussel. Daar verneem je alles over de mogelijkheden voor je organisatie.
 • Heb je vooraf al vragen? Wil je interesse kenbaar maken en op de hoogte blijven. Contacteer ons gerust al via info@4dePijler.be.  
 • Je projectvoorstel indienen kan van 1 oktober tot uiterlijk 5 december 2024 via het online platform van Connect for Global Change. De link daarvoor is beschikbaar vanaf 1 oktober.
 • Een onafhankelijke jury bekijkt alle aanvragen in december/januari.
 • Als jouw project een toelage krijgt, kan je project starten vanaf maart/april 2025.  
 • Een project duurt maximaal 14 maanden (met de mogelijkheid tot een uitzonderlijke verlenging tot 18 maanden).
 • Er volgt een tweede projectoproep voor Connect for Global Change vanaf september 2025 voor projecten in 2026-2027. 
   

Wil je meer weten?

Image
Banner logo's Connect for Global Change en EU

 

 

 

 

 

 

 

.