Image
Jacques en Luc openen de Dag van de 4de Pijler

Wat we doen

Het 4de Pijlersteunpunt biedt ondersteuning aan burgerinitiatieven die vanuit België betrokken zijn bij een project van internationale solidariteit.

Om de 4de Pijler te ondersteunen werd in januari 2009 een 4de Pijlersteunpunt opgericht. Het steunpunt kreeg vorm vanuit een samenwerking tussen de Vlaamse Overheid en de koepel van de Internationale Solidariteit (11.11.11).

We bieden ondersteuning via:

Watch Waarvoor kan je terecht bij het 4de Pijlersteunpunt van 11.11.11? on YouTube.

Databank

Op onze website vind je een databank met meer dan 950 4de Pijlerorganisaties. Via de zoekfunctie kan je projecten vinden die in een bepaald land actief zijn, rond een specifiek thema werken of gesitueerd zijn in een bepaalde regio in België. Zo kan je elkaar beter leren kennen en tips en ervaringen uitwisselen. Het meeste leren we namelijk van elkaar. 

Dankzij deze openbare databank wordt de 4de Pijler een netwerk van experts. Want ook jij hebt kennis of ervaringen waarmee je iemand anders kan helpen.

Registreer hier zeker jouw organisatie, zodat anderen jouw initiatief kunnen ontdekken.

 

Advies

In het online handboek vind je heel wat praktische informatie en antwoorden op veelgestelde vragen: over jouw werking in België of in de wereld, over het starten en stoppen van een project, over reizen, over financiering voor je project, ...

Kunnen we je helpen met iets anders? Voor al je vragen over internationale solidariteit kan je terecht bij onze helpdesk. Daarnaast mag je het 4de Pijlerteam ook steeds telefonisch contacteren, per e-mail of voor een afspraak voor een oriënterend gesprek. 

Onze gegevens vind je op de contactpagina

 

Vormingen

Image
Vorming of netwerken op Dag van de 4de Pijler 2023

Ben je een startende organisatie of vrijwilliger? Twee keer per jaar organiseren we een basisvorming. Op twee dagen tijd ontdek je alle informatie die je nodig hebt om een goed project te organiseren. 

Daarnaast organiseren we regelmatig vormingen rond actuele thema’s (fondsenwerving, communicatie, nieuwe wetgeving, dekolonisering, impact,…) op diverse plaatsen in Vlaanderen, dikwijls in samenwerking met de provincies en gemeenten.

Deze vormingen organiseren we zelf of kan je reserveren als vereniging, lokale overheid, onderwijsinstelling of bedrijf. Op aanvraag werken we op maat een vormingsaanbod uit dat inspeelt op jullie specifieke noden.

We blijven werken aan nieuwe vormingen die beantwoorden aan de noden van de 4de Pijler. 

Wil je zelf een vorming organiseren? Heb jij een voorstel voor een vorming?  Contacteer ons voor meer informatie: 0497 73 08 14 - info@4dePijler.be

 

Netwerkmomenten

Regelmatig organiseren we netwerkdagen rond een bepaald thema of land. Tijdens deze ontmoetingen leer je elkaar kennen en wissel je tips of ervaringen uit met elkaar. We geloven er namelijk sterk in dat iedereen expert is op een bepaald gebied en dus van elkaar kan leren. Ons aanbod ontdek je via de nieuwsbrief of via de kalender op de website. 

Image
Netwerken op Dag van de 4de Pijler 2022

Historiek

Om de 4de Pijler te ondersteunen werd in januari 2009 het 4de Pijlersteunpunt opgericht. Het steunpunt kreeg vorm vanuit een samenwerking tussen het toenmalige Vlaamse Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) en de koepel van de Internationale Solidariteit (11.11.11). Het 4de Pijlersteunpunt is nu volledig ondergebracht bij 11.11.11 en ontvangt jaarlijks een werkingssubsidie van de Vlaamse overheid en provincie Antwerpen.

In 2019 bestond het 4de Pijlersteunpunt 10 jaar. Het ideale moment om nog eens grondig naar onze werking te kijken en na te denken over de toekomst. Dat deden we niet alleen, maar met veel 4de Pijlerorganisaties, ambtenaren, federaties, ngo-medewerkers en leden van gemeentelijke raden voor ontwikkelingssamenwerking.

Visie

Het resultaat van die visie-oefening in 2019 is deze inspiratienota. Het document schetst de krachtlijnen voor de werking van het 4de Pijlersteunpunt de komende jaren.

Samenvatting: de inspiratienota in een notendop

Na 10 jaar werking organiseerde het 4de Pijlersteunpunt een brede strategische oefening om haar huidige werking te evalueren en de uitdagingen de komende jaren te identificeren. Diverse belanghebbenden van de 4de Pijlerwerking werden betrokken bij deze toekomstoefening; de 4de Pijlerinitiatieven zelf, via focusgroepen en een enquête, maar ook ambtenaren van lokale en provinciale overheden, medewerkers van minderheden-federaties, enz..

Positieve waardering voor de huidige werking

In een eerste luik werden de bouwstenen van de huidige 4de Pijlerwerking tegen het licht gehouden: de website, de helpdesk, het vormingsaanbod, de ontmoetingsmomenten en de jaarlijkse Dag van de 4de Pijler.

Uit de bevraging en gesprekken blijkt dat de huidige werking van het 4de Pijlersteunpunt sterk wordt gewaardeerd. Er is een duidelijke vraag om op de ingeslagen weg verder te gaan. De belangrijkste opdracht van het 4de Pijlersteunpunt blijft dan ook: de ondersteuning van 4de Pijlerinitiatieven met het oog op de kwaliteitsverbetering van projecten, zowel in Vlaanderen als in de partnerlanden waar ze actief zijn.

Als koepel van de Noord-Zuidbeweging zette 11.11.11 ook al gewaardeerde stappen om 4de Pijlerorganisaties een volwaardige en actieve plaats te bieden binnen de brede solidariteitsbeweging:  Vertegenwoordigers van 4de Pijlerorganisaties werden opgenomen in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van 11.11.11. Er werd gestart met een adviserend 4de Pijlerpanel (200 leden) als klankbord van de 4de Pijler binnen de internationale solidariteit. En sinds 2017 is er ook een 11-fonds voor 4de Pijlerinitiatieven. Zo zal ook in de toekomst de stem van 4de Pijlerorganisaties op een representatieve manier worden vertolkt en haar belangen behartigd.

Shift the power: Anders leren kijken naar onze projecten in de wereld

Naast de appreciatie over de huidige werking kwamen echter ook enkele uitdagingen bovendrijven. Vanuit verschillende hoeken is er de roep naar een meer hedendaagse en mondiale visie op internationale solidariteit. Want de wereld evolueert en wij dus ook. Die uitdaging hebben we samengebracht onder de titel ‘Shift the power: Anders leren kijken naar onze projecten in de wereld’.

‘Shift the power’ impliceert onder meer:

 1. Minder werken vanuit een hulplogica, maar meer vanuit gelijkwaardig partnerschap.
 2. Volop inzetten op écht eigenaarschap.
 3. Onze partners meer zelf het  stuur in handen geven.
 4. Onze 4de Pijlerprojecten zien als een onderdeel van een groter kader van globale uitdagingen, door aansluiting te vinden bij de Agenda 2030.

10 uitdagingen voor de komende jaren

Vanuit dit vertrekpunt identificeerden we 10 uitdagingen, die we als focus nemen om 4de Pijlerwerking tijdens de komende jaren te bepalen:

 • De vertegenwoordigers van de diaspora actiever betrekken bij de beweging van internationale solidariteit en ondersteunen om hun projecten in hun thuislanden te realiseren.
 • Inzetten op de versterking van kwaliteit van projecten in de wereld, met een focus op duurzaamheid, gelijkwaardig partnerschap en gedeeld eigenaarschap.
 • Aandacht voor sociaal ondernemen en vernieuwende vorming van samenwerking.
 • Kritisch kijken naar eigentijds vrijwilligerswerk en stages in het buitenland.
 • 4de Pijlerorganisaties meer betrekken bij de beleidsthema’s van internationale solidariteit.
 • De samenwerking tussen ngo’s en 4de pijlerinitiatieven stimuleren, zowel in Vlaanderen als in de partnerlanden.
 • De stem van de 4de Pijler vertolken bij het Belgische beleid en bij diverse overheden.
 • Samen opkomen voor een geëngageerd lokale mondiale werking in gemeenten en provincies.
 • Samenwerken in internationale en Europese netwerken om de ondersteuning voor burgerinitiatieven voor mondiale solidariteit  in diverse landen te versterken.
 • Meer aandacht voor evaluatie en onderzoek naar de impact van onze projecten.

Het is niet zo dat al deze uitdagingen, en de concrete voorstellen die we eraan koppelen, onmiddellijk in de praktijk omgezet kunnen worden. Daarvoor zijn de capaciteit en de middelen van het 4de Pijlersteunpunt te beperkt. Maar het 4de Pijlersteunpunt zal wel in de aangegeven richting werken en steeds de Shift The Power-logica meenemen in haar dagelijkse werking en in de verbreding of verdieping van de opdracht van het 4de Pijlersteunpunt.  

 

 

Partners

Het 4de Pijlersteunpunt is een onderdeel van 11.11.11, werkt nauw samen met de 5 Vlaamse provincies en met de steun van de Vlaamse overheid. In Brussel werken we samen met Soliris.