Stafmedewerker Welzijn, Gezondheid en Gezin

Omschrijving van de vacature

Als adjunct van de directeur ben je verantwoordelijk voor de gehele beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin. Je organiseert en coördineert de dagelijkse werkzaamheden, zodat de operationele doelstellingen van de algemene directie bereikt worden in wisselwerking met de specifieke doelstellingen van diverse onderdelen van de algemene directie én van de VGC. Daarom ligt de focus voor deze functie op strategische projecten die op de gehele algemene directie betrekking hebben of die aansluiten bij VGC-brede thema’s. Je rapporteert aan de algemeen directeur Welzijn, Gezondheid en Gezin.

Conceptueel ontwikkelen van beleidsthema’s:
− Je staat mee in voor opmaak, bijsturing en monitoring van de strategische planning van de algemene directie.
− Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking van specifiek toegewezen beleidsthema’s.
− Je ontwikkelt mee het stakeholderbeleid van de algemene directie.
− Je zet de strategische lijnen uit voor de digitale projecten voor de algemene directie zoals de digitale subsidiebehandeling: je bent het aanspreekpunt voor ICT & Communicatie bij de ontwikkeling van softwareprojecten en analyseert de werking van softwaretoepassingen om inhoudelijk bij te sturen waar nodig (VIKS – e-loket – Sharepoint – Financieel Beheer Systeem – …).
Coördineren, (mee)realiseren en ondersteunen van acties en projecten in functie van de implementatie van beleidsthema’s en beheerstaken:
− Je beheert de beleidscirkel.
− Je coördineert of neemt deel aan inhoudelijke projecten over de diensten van de algemene directie heen of transversaal binnen de VGC.
Coördineren van de werkzaamheden en de processen:
− Je volgt de strategische planning op binnen het geheel van de algemene directie en monitort de voortgang van het strategisch meerjarenplan en het management- en operationeel plan.
− Je monitort en stroomlijnt de van kracht zijnde algemene reglementeringen.
− Je ontwikkelt en beheert de noodzakelijke procedures inzake subsidiëring, inclusief de monitoring van de effectiviteit.
− Je stuurt de ontwikkeling aan van de indicatoren, inclusief de monitoring en de evaluatie.
Opvolgen van (recente) ontwikkelingen binnen het beleidsdomein (o.a. wetgeving en maatschappelijke trends):
− Je bent verantwoordelijk voor de data-analyse en de opvolging ervan: bevordering van de digitalisering in functie van het documenteren, beheren en terbeschikkingstellen van de aanwezige kennis en ervaring binnen de algemene directie.
Vertegenwoordigen van de administratie bij interne en externe klanten:
− Je neemt deel aan interne transversale en directiebrede werkgroepen.
− Je neemt deel aan het overleg met externe stakeholders.

Gewenst profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:
1. Dit is een selectie op niveau A. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:
− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;
− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit);
− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.
− Laatstejaarsstudenten 2022-2023 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of getuigschrift hebben voorgelegd.
2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.
3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Ons aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als adjunct van de directeur bij de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.
Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.
Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.
Verloningspakket
Als adjunct van de directeur (met salarisschaal A111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 3.751,48 EUR en een netto maandwedde van 2.352,02 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.
Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:
− Je ontvangt een eindejaarstoelage.
− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
− Je krijgt een MIVB-abonnement.
− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
− Je ontvangt maaltijdcheques.
− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.
− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.
− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.
− Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.
− Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.
 

Meer informatie

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/14391-35 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op dinsdag 21 februari 2023.
Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2022-2023 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.
De online registratie geldt als indieningsdatum.
 

Details

Betaald
Voltijds
Laatst aangepast op 25 januari 2023
Solliciteren tot 21 februari 2023
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging