Externe consultant (m/v/x) Ontwikkeling Belgisch luik DGD-programma 2022-2026

Omschrijving van de vacature

Inleiding en context

a)     Doelstelling van het project

Viva Salud en Solidagro werken in het kader van een gemeenschappelijk programma samen met een 3de ngo, KIYO, en dit programma wordt meegefinancierd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sinds 2017 en tot eind 2021. Dit programma hanteert een rechtenbenadering en is actief in 11 landen, waaronder België.

Viva Salud en Solidagro willen een nieuw gemeenschappelijk programma ontwikkelen voor de periode 2022-2026 met twee andere Belgische ngo’s: FIAN Belgium en Quinoa, die beide uitsluitend in België werken. We willen dat dit nieuw gemeenschappelijk programma een geïntegreerd en coherent Belgisch luik krijgt waarvan de synergiën en complementariteit duidelijk blijken door

1) een voldoende gedetailleerde veranderingstheorie om implementatie en kwaliteitsopvolging te garanderen;

2) specifieke doelstellingen en coherente resultaten en 3) meetbare en realistische indicatoren die de organisaties toelaten de uitvoering en de rapportering te vergemakkelijken.

b)     4 organisaties

Hoewel de aanwerving van een externe consultant op logistiek en financieel vlak van Viva Salud en Solidagro uitgaat, zijn de 4 organisaties die een gemeenschappelijk programma voor 2022-2026 willen opstellen hierbij betrokken.

Viva Salud ondersteunt de ontwikkeling van een uitgebreide sociale beweging ter bevordering van rechtvaardige sociale, economische en politieke verhoudingen. Daarvoor werkt Viva Salud samen en in solidariteit met partners en netwerken die zich mobiliseren voor het recht op gezondheid, soevereine ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid in Palestina, de Filipijnen en de DR Congo, op internationaal en Belgisch niveau.

Solidagro draagt bij aan de wereldwijde verwezenlijking van het recht op voedsel en water door het agro-ecologische voedselsysteem te promoten. In de hele keten van productie tot consumptie wil Solidagro organisaties en individuen ervan overtuigen zich tot de agro-ecologische landbouw en haar producten te wenden. Solidagro versterkt bewegingen die agro-ecologie verdedigen en pleit bij overheden voor het scheppen van een juridisch kader en een efficiënt beleid dat de agro-ecologie bevordert. Solidagro draagt bij tot de inperking van machtsconcentratie in het industriële voedingssysteem, tot meer onafhankelijkheid in de voedselvoorziening voor landen en volkeren en meer klimaatrechtvaardigheid.

FIAN Belgium is een mensenrechtenorganisatie die strijdt voor het verwezenlijken van het recht op adequate voeding. FIAN Belgium is de Belgische afdeling van FIAN International en steunt de strijd voor het recht op voedsel, zowel op internationaal vlak in partnerschap met de andere FIAN-afdelingen en sociale bewegingen, als hier in België, waar de organisatie samenwerkt met landbouwbewegingen, burgercollectieven, solidariteitsverenigingen en alle sociale bewegingen die een transitie eisen naar duurzame voedingssystemen met respect voor het recht op voeding. Onze strategie bevat 5 actie-assen: belangenbehartiging, mobilisering, ondersteuning van sociale bewegingen, ondersteuning van concrete strijdgevallen en kennisopbouw.

Quinoa heeft als algemeen objectief het begeleiden van burgers, jongeren in het bijzonder, naar een beter begrip van politieke, sociale, economische, culturele en ecologische belangen in de hedendaagse wereld om zo hun potentieel te versterken om zich duurzaam, individueel en collectief, te engageren voor alternatieven die sociale verandering brengen.

 c)      Wat bestaat er al?

Elke organisatie beschikt op dit moment over een Belgisch werkingsluik. Bij Viva Salud en Solidagro gaat het om een gemeenschappelijk programma. FIAN Belgium en Quinoa hebben elk hun eigen programma.  De 4 organisaties hebben een gemeenschappelijk verhaal (zie bijlage) ontwikkeld en elke organisatie beschikt over een strategisch kader of ToC om haar werk in België de komende jaren te ontwikkelen. De 4 organisaties hebben hier al onderling over uitgewisseld en hebben reeds potentiële synergiën en complementariteit geïdentificeerd. Er is een « Belgische groep », belast met de uitwerking van een Belgische luik voor het programma 2022-2026, die uit 5 leden bestaat: een persoon per organisatie en een coördinator van het huidige gemeenschappelijke programma van Viva Salud en Solidagro.

 Einddoel van de interventie

De ‘Belgische groep’ van Viva Salud, Solidagro, Quinoa en FIAN Belgium begeleiden in de ontwikkeling van een coherente en geïntegreerde gemeenschappelijke veranderingstheorie voor het programma België en ook van een logische kader met specifieke doelstellingen, resultaten en indicatoren die uit deze veranderingstheorie zullen voortvloeien. De veranderingstheorie moet ook voldoende gedetailleerd zijn om de implementatie en kwaliteitsopvolging te garanderen.

Gewenst profiel
 • Kennis van de Belgische NGO- sector;
 • Begrijpen van wereldburgerschapseducatie: uitdagingen en beleidsbeïnvloeding;
 • Ervaring in het ontwikkelen van veranderingstheorieën;
 • Kennis van innovatieve en participatieve werkmethodes;
 • Kennis en ervaring van het faciliteren van groepen;
 • Kennis van en ervaring met de vereisten van DGD-dossiers;
 • Kennis (mondeling en schriftelijk) van het Nederlands en Frans;
 • Beschikbaar zijn tussen februari en half april 2021.
Ons aanbod

Indicatieve planning

 • Ondertekenen contract: Een akkoord vinden over de voorwaarden van de samenwerking (planning, methodologie en budget) -> deadline: februari 2021
 • Analyse documentatie: Kennisnemen van de bestaande documenten (programma’s, TOC, evaluaties, management respons) 1,5 dagen -> dealdine: februari 2021
 • Interviews en voorbereiding: Gesprekken met de 5 leden van de Belgische groep en voorbereiding van de workshops 1,5 dagen -> dealdine: februari 2021
 • 1ste workshop van een dag met 3 of 4 medewerkers per organisatie (dus +/- 15 personen): Ontwikkelen van de TOC België met de Belgische ploeg van elke organisatie (analyse van context en problemen, gewenste veranderingen, actoren en vormen van samenwerking, paden voor verandering, strategieën en hypotheses die deze controleren) 2 dagen = voorbereiding – workshop – rapport  -> 8, 9 of 10/03/2021 (in volgorde van voorkeur)
 • 2de workshop van een dag (deelnemers: idem): Ontwikkeling van de SD en verwachte resultaten van de eerder uitgewerkte TOC 2 dagen = voorbereiding – workshop – rapport -> 23 of 30/03/2021 (in volgorde van voorkeur)
 • Rapport: Opstellen van rapport (dat moet dienen om best practices voor dit proces in de sector te verspreiden). 1 dag -> dealdine: midden april 2021
 • Totaal: 8 dagen

Indicatief budget

Consultancy (transportkosten, maaltijden en communicatie in België inbegrepen): €5 000.

Contact

Solliciteren

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun kandidatuur ten laatste op 15 februari 2021 sturen naar Fanny Polet, coördinator van het huidige gemeenschappelijk programma, fanny.polet@solidagro.be, met volgende documenten:

 • een curriculum vitae ;
 • een technisch voorstel van maximaal 5 pagina’s dat de methodologische aanpak en werkplan beschrijft ;
 • een gedetailleerd bestek ;
 • een relevant voorbeeld van ontwikkeling van een TOC en/of logische kaders gerealiseerd door de consultant

Deze documenten mogen in het Frans of Nederlands geschreven zijn.

Selectieprocedure

De kandidaturen zullen beoordeeld worden volgens onderstaand criteria's door de leden van de groep België (een per organisatie en de coördinator van het huidige gemeenschappelijk programma):

 • Ervaring van de consultant (elementen van het profiel relevant voor dit project)
 • Begrip van de context en uitdagingen van het project
 • Voorgestelde werkmethode
 • Talen (FR-NL)
 • Respecteren van kalender en budget
Meer informatie
 • Voor meer informatie over deze 4 organisaties en hun huidige programma (DGD 2017-2021), kunt u terecht op de D-portal site, waar u de namen van de organisaties waar u meer over wil weten kunt invullen in het « Publisher » veld.
 • Gemeenschappelijk verhaal van het programma 2022-2026 van Viva Salud, Solidagro, Quinoa en FIAN Belgium:

In het licht van de groeiende wereldwijde ongelijkheden werken FIAN Belgium, Quinoa, Solidagro en Viva Salud op verschillende niveaus aan een structurele verandering van ons economisch en politiek systeem.

Via het gemeenschappelijk programma steunen we de strijd van de sociale bewegingen in België, in onze partnerlanden en wereldwijd, want alleen zij kunnen een echte structurele verandering teweegbrengen en een voldoende tegenwicht vormen voor het respect van de collectieve rechten van mensen en het respect voor de natuur. Aan hun kant hechten we waarde aan politieke, ecologische, economische en sociale alternatieven die daadwerkelijk in dienst staan van de bevolking, in tegenstelling tot het neoliberale kapitalistische beleid, en klagen we praktijken en beleid aan die het verwezenlijken van de mensenrechten ondermijnen en de planeet en haar hulpbronnen uitbuiten.

Om een rechtvaardige, solidaire, gedekoloniseerde en duurzame wereld tot stand te brengen, moet er een wereldwijde maatschappelijke verandering plaatsvinden, gebaseerd op sociale rechtvaardigheid, respect voor mensenrechten, de  soevereiniteit van volkeren en bescherming van de biodiversiteit.

Om dit te bereiken gebruiken onze organisaties en onze partners verschillende benaderingen: de rechtenbenadering (in het bijzonder toegepast in het kader van het recht op gezondheid en het recht op voedsel en voeding), wereldburgerschapseducatie, het verdedigen van rechten van de boeren, de strijd voor de vrouwenrechten en ook volgende strategieën:

Sensibilisering, engagement et mobilisatie

Enerzijds begeleiden we het Belgische publiek in een kritische reflectie over de uitdagingen van de hedendaagse wereld en sensibiliseren we hen om de strijd van sociale bewegingen te ondersteunen. Deze kritische reflectie houdt in dat men zich bewust is van de bestaande onderlinge afhankelijkheid en van de structurele oorzaken van de ongelijkheden. Anderzijds versterken we het engagement, op verschillende niveaus (zowel lokaal als globaal) zodat mensen actoren van verandering zouden worden. In België en onze partnerlanden vormen en mobiliseren we burgers om hen ertoe te bewegen zich te engageren in alternatieven voor de samenleving en actie te ondernemen binnen/voor de sociale bewegingen. Met deze acties willen de organisaties het welzijn van de mens en het respect voor de natuur weer centraal stellen in de besluitvorming.

Bewegingsondersteuning en netwerking

We bouwen de capaciteit voor actie, netwerking en organisatie van de bewegingen op om het bewustzijn te vergroten en te mobiliseren in een internationale context van Shrinking Space.

We willen meer solidariteit met en tussen de bewegingen door bruggen te slaan tussen de afzonderlijke actieterreinen. We stimuleren het wederzijdse leerproces tussen onze organisaties en de bewegingen waarmee we werken. Door middel van eenmalige samenwerkingen of lange termijn campagnes wisselen we kennis uit en versterken we elkaar om zo beter de bevolking van onze respectievelijke landen te sensibiliseren, te organiseren en te mobiliseren.

Advocacy en expertise

We voeren advocacy-activiteiten uit aan de zijde van de sociale bewegingen en binnen lokale, nationale of internationale allianties en netwerken om politieke keuzes te bevorderen die gunstig zijn voor een verandering van het systeem en de verwezenlijking van mensenrechten.

We steunen ook concrete strijd in België, in onze partnerlanden en internationaal om ervoor te zorgen dat de rechthebbenden hun rechten krijgen en dat de plichtsdragers deze rechten garanderen. We gebruiken concrete gevallen als uitgangspunt en door middel van specifieke, parallel uitgevoerde advocacy activiteiten is het uiteindelijke doel om het algemene wetgevingskader voor de verwezenlijking van de mensenrechten te verbeteren en een einde te stellen aan de ongelijkheden.

In samenwerking met de bewegingen bouwen we samen expertise en kennis op als basis voor ons advocacy werk.

We gebruiken de media om onze boodschap en die van de sociale bewegingen uit te sturen.

Versterking en steun aan alternatieve modellen

Via lokale partners werken we aan de realisatie van rechten door in te zetten op concrete verwezenlijkingen die de socio-economische omstandigheden van de bevolking verbeteren, maar ook als inspirerende voorbeelden van good practices kunnen dienen bij de beleidsmakers en hen aan hun verantwoordelijkheden te herinneren. Deze lokale of regionale initiatieven kunnen ook gebruikt worden bij het lobbywerk op regionaal, nationaal of zelfs internationaal niveau. Dit moet ertoe leiden dat deze modellen worden gekopieerd in andere regio’s of worden opgenomen in het beleid.

Door samen en complementair deze strategieën te implementeren werken we aan de verbinding van de thema’s en de strijd die bijdragen aan een systeemverandering en tonen we de noodzakelijke complementariteit van de actiestrategieën voor sociale verandering aan.

 

Details

Betaald
Deeltijds
Online sinds 14 januari 2021
Indiensttreding: 18/02/2021

Solidagro

Solidagro en Viva Salud
Mercatorstraat 81
9100 Sint-Niklaas
België

Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging