Externe consultant (m/v/x) Eindevaluatie Brazilië - Burundi - Marokko

Omschrijving van de vacature

Context van het project

Een gemeenschappelijk programma

Viva Salud, KIYO en Solidagro werken samen in het kader van een gemeenschappelijk programma dat meegefinancierd wordt door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sinds 2017 en tot eind 2021. Dit programma werkt binnen het kader van de rechtenbenadering en is actief in 11 landen: in België, Bolivia, Brazilië, Burkina Faso, Burundi, Mali, Marokko, Palestina, de Filipijnen, de DR Congo en Senegal.

Drie organisaties

Viva Salud ondersteunt de ontwikkeling van een grote sociale beweging ten voordele van meer rechtvaardige sociale, economische en politieke verhoudingen. Daarvoor werkt Viva Salud samen en in solidariteit met partners en netwerken die zich mobiliseren voor het recht op gezondheid, soevereine ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid in Palestina, de Filipijnen en DR Congo, op internationaal en Belgisch vlak.

KIYO zorgt voor empowerment van kinderen en jongeren zodat ze hun leven in eigen handen kunnen nemen en hun rechten kunnen verwezenlijken. Samen met haar partners versterkt KIYO hun technische en levenscompetenties. Zo kunnen ze als wereldburgers hun bijdrage leveren met individuele, maatschappelijke en positieve verandering.

Solidagro draagt bij aan de wereldwijde verwezenlijking van het recht op voedsel en water door het agro-ecologische voedselsysteem te promoten. In de hele keten van productie tot consumptie wil Solidagro organisaties en individuen ervan overtuigen zich tot de ecologische landbouw en haar producten te wenden. Solidagro versterkt bewegingen die de agro-ecologie verdedigen en pleit bij regeringen voor het scheppen van een juridisch kader en een efficiënt beleid dat de agro-ecologie bevordert. Solidagro draagt bij tot de inperking van machtsconcentratie in het industriële voedingssysteem, tot meer onafhankelijkheid in voedselvoorziening voor landen en volkeren en meer klimaatrechtvaardigheid.

De rechtenbenadering

Viva Salud, KIYO en Solidagro geloven dat elke ontwikkeling gebaseerd is op verwezenlijking van rechten. Of het nu gaat om de rechten van het kind, het recht op gezondheid of op voeding, pas wanneer de rechthebbenden in staat zijn hun rechten op te eisen zullen de plichtsdragers, in de eerste plaats -maar niet uitsluitend- de overheden, deze invullen, verdedigen en promoten.

Landen

Brazilië:

 • KIYO heeft een nationaal bureau in Brazilië met een uit drie personen bestaand team.
 • In het kader van het programma werkt KIYO samen met vijf in de rechten van het kind gespecialiseerde partners : CEDECA, AMAR, PAMEN, RRC en SER.
 • Interventiestrategieën: versterking van de capaciteiten, empowerment, participatie, belangenbehartiging, sensibilisering en directe dienstverlening.
 • Doelgroep : kinderen en jongeren in arme stedelijke gemeenschappen (favela’s), straatkinderen, kinderen (en hun families) die in aanraking komen met het gerecht en de actoren van de ruimere gemeenschap.

Burundi:

 • KIYO heeft een lokaal bureau in Bujumbura dat bestaat uit een team van zes personen.
 • In het kader van het programma werkt KIYO samen met vier lokale partners : APRODEM, FVS-AMADE, Jumelage Jeunesse Burundi en OIDEB.
 • Interventiestrategieën: versterking van de capaciteiten, empowerment, participatie, belangenbehartiging, sensibilisatie en directe dienstverlening.
 • Doelgroepen :
  • Rechtstreekse begunstigden: de rechthebbenden: straatkinderen, minderjarigen in conflict met de wet, kinderen die gezinshoofd zijn, kinderen die slachtoffer werden van grensoverschrijdende handel, kinderen die met hiv/aids leven, scholieren, weeskinderen en andere kwetsbare kinderen.
  • Intermediaire begunstigden: de plichtsdragers: scholen, leerkrachten, gedecentraliseerde autoriteiten ter bescherming van het kind: comité ter bescherming van het kind, centra voor familiale en gemeenschapsontwikkeling, solidariteitsgroepen, actoren in het strafrechtelijk systeem, ouders en families, gemeenschappen, administratie (politie, gerecht…).
  • Onrechtstreekse begunstigden : de partners van KIYO.

Marokko:

 • KIYO  werkt in Marokko samen met Karama Solidarity en PRM, dat Karama Solidarity vertegenwoordigt in Marokko en het programma in Marokko coördineert. KIYO heeft er geen eigen bureau.
 • KIYO werkt samen met vier lokale partners : ATTAWASOL (Association Aide et Secours), Karama pour le développement de la femme, AMANE en PRM.
 • Interventiestrategieën: versterking van de capaciteiten, empowerment, participatie, belangenbehartiging, sensibilisatie en directe dienstverlening.
 • Doelgroepen:
  • Rechtstreekse begunstigden: de rechthebbenden: kwetsbare kinderen en met name: slachtoffers van huiselijk geweld en sociale afwijzing als alleenstaande moeders, slachtoffers van discriminatie als slechthorenden, potentiële/werkelijke slachtoffers van seksueel geweld.
  • Intermediaire begunstigden: de plichtsdragers ten opzichte van de rechtstreekse begunstigden die een impact op hun welzijn kunnen hebben: volwassenen: families, leerkrachten en opvoeders, gezondheidsactoren, gerechtelijke actoren, verenigingen van het maatschappelijk middenveld – waaronder onze partnerorganisaties, het brede publiek, betrokken instellingen en politieke beleidsmakers.

Coronaclausule

De coronacrisis die we sinds maart 2019 doormaken zal zeker impact hebben op de resultaten van ons programma, maar ook op het verloop van de evaluaties. We zullen deze bespreken met de aan te werven evaluatoren en met hen de verschillende mogelijkheden en noodzakelijke flexibiliteit analyseren.

Objectief van de eindevaluatie

De evaluatie van ons werk in de 11 landen waar we actief zijn moet ons toelaten te leren uit deze 5 jaar werk en verslag uitbrengen van de behaalde resultaten voor elke specifieke doelstelling (SD) op basis van de OESO/DAC-criteria: relevantie, coherentie, efficiëntie, doeltreffendheid, impact en duurzaamheid.

In deze referentietermen vragen we u de volgende specifieke doelstellingen te evalueren:

Land: Brazilië + Burundi + Marokko

Combinatie: 1 SD per land = 3 SD

Evaluatietype: Desk study

ngo: KIYO

Brazilië

Specifieke doelstelling: De toepassing van de Kinderrechten wordt bevorderd in Brazilië door plichtsdragers bewust te maken van hun verantwoordelijkheden en rechthebbenden te ondersteunen (empowerment) om actief hun rechten op te eisen en te participeren in het jeugdbeleid volgens het IVRK (Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind) en ECA (Braziliaans jeugdrecht).

Resultaten:

 1. PARTICIPATIE: Kinderen en jongeren participeren als jonge leiders via jeugddelegaties in de ECA conferenties en bepalen mee (stemrecht) het meerjarenplan van het nationale jeugdbeleid.
 2. NON-DISCRIMINATIE: Een inclusief Kinderrechtenbeleid wordt versterkt binnen schooltrajecten die discriminatie, racisme en uitsluiting van kinderen uit armenmilieus afbouwt.
 3. RECHT OP (OVER)LEVEN EN ONTWIKKELING: Opvang-en integratiemodellen voor kwetsbare kinderen van de civiele samenleving worden versterkt via kennisdeling en vormen een waardevol oplossingsgericht alternatief t.a.v. van de overheid die meer complementaire samenwerking toelaat.
 4. BELANG VAN HET KIND: De overheid als belangrijkste plichtsdrager wordt geresponsabiliseerd en versterkt voor een effectieve inplanting en praktijktoepassing van de uitvoeringsbesluiten van ECA.

Burundi 

Specifieke doelstelling : Door de gecoördineerde interventie van het Burundese maatschappelijk middenveld bieden gemengde participatieve gemeenschapsstructuren meer garanties voor de rechten van alle kinderen.

Resultaten:

 1. De participatie van kinderen wordt versterkt door het verdedigen en promoten van hun rechten via een ruimte van participatieve democratie
 2. Discriminatie van kinderen wordt bestreden
 3. Het recht om te leven, te overleven en zich te ontwikkelen wordt beschermd als hefboom voor meer onafhankelijkheid en individueel empowerment.
 4. Het respect voor de belangen van het kind wordt versterkt in alle sociale en politieke beslissingen.

Marokko

Specifieke doelstelling:

De rechten van kinderen worden in Marokko beter gerespecteerd, waaronder die van kinderen die slachtoffer zijn van familiaal geweld en sociale uitsluiting vanwege hun alleenstaande moeders, kinderen die gediscrimineerd worden vanwege slechthorendheid en kinderen die mogelijk of daadwerkelijk slachtoffer zijn van seksueel geweld in de regio’s Tanger en Rabat.

Resultaten:

 1. Participatie van kinderen wordt versterkt om hun zelfbescherming te ondersteunen
 2. Discriminatie van kinderen wordt bestreden
 3. Het recht van kinderen op leven, overleven en zich te ontwikkelen wordt beter beschermd
 4. Respect voor de belangen van het kind wordt versterkt in sociale en politieke beslissingen.

Evaluatievragen

In de evaluatie willen we volgende vragen beantwoord zien:

Relevantie

 • Zijn de aangepakte problemen relevant en beantwoorden ze aan de noden van de doelgroepen (rechthebbenden en plichtsdragers)?

Coherentie

 • Is de interventie van het programma in overeenstemming met andere interventies binnen de sector van de rechten van het kind (nationaal beleid en andere actoren van het maatschappelijk middenveld)? Heeft ze toegevoegde waarde en is er geen overlapping van activiteiten?

Efficiëntie

 • In welke mate hebben de resultaten van het programma bijgedragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma? (In welke mate hebben de interventies van de verschillende partners bijgedragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma)
 • Heeft het programma een voldoende holistische aanpak ontwikkeld om efficiënt bij te dragen aan de verwezenlijking van de specifieke doelstelling?
 • In welke mate was gender geïntegreerd in de activiteiten en het beheer van het programma in het algemeen?

Doeltreffendheid

 • Zijn de voorziene operationele strategieën van het programma doeltreffend om alle verwachte resultaten te bereiken? Zijn de methodes van uitvoering de juiste gebleken om de verwachte resultaten te bereiken?
 • Hebben de vrijgemaakte middelen -mensen, financiële en materiële middelen- het belang van het programma gediend?

Impact

 • Hebben de voordelen die de doelgroepen hebben ontvangen een breder algemeen effect gehad op meer mensen in de sector, de regio of het land als geheel?
  • Kwantitatieve beschrijving van de impact van de actie (Identificatie van bevolkingscategorieën die (rechtstreeks of onrechtstreeks) baat gehad hebben bij de actie en schatting van het aantal personen per categorie)
  • Kwalitatieve beschrijving van de impact van de actie (negatief, positief, verwacht, onvoorzien): oprichting of consolidatie van een structuur of politiek in het land, capaciteitsopbouw, gewenste verandering, enz.)

Duurzaamheid

 • Is aan de voorwaarden voor lokaal eigenaarschap (door de regering en de gemeenschappen) voldaan en blijft dit ook na afloop van de interventie zo? (sociale duurzaamheid)
 • Beschikken de partners over de nodige capaciteiten om de interventie zelf te monitoren/beheersen en de resultaten te behouden? (kennisoverdracht/ capaciteitsopbouw /technische duurzaamheid)

Voor elke evaluatievraag wordt verwacht dat in het eindverslag wordt aangegeven:

 • elementen ter verbetering;
 • good practices/succesfactoren;
 • mogelijke oplossingen in de vorm van aanbevelingen.

Rapport

Om een zekere vergelijkende analyse van de verschillende evaluaties mogelijk te maken, zouden we graag zien dat alle evaluaties de volgende template volgen:

 • inhoudstafel
 • lijst van afkortingen
 • samenvatting van maximum 2 pagina’s (die ook als onafhankelijk document gebruikt kan worden)
 • inleiding met doelstellingen van de evaluatie, aanpak, gebruikte technieken en, indien van toepassing, de eventuele beperkingen van de evaluatie
 • evaluatie die alle criteria van deze referentietermen omvat (relevantie, coherentie, efficiëntie, doeltreffendheid, impact en duurzaamheid) en het geven van een duidelijk antwoord op de desbetreffende evaluatievragen
 • geleerde lessen
 • conclusies en aanbevelingen
 • bijlagen

Het rapport mag in het Frans, Nederlands of Engels geschreven zijn en niet meer dan 15 pagina’s per land bevatten (bijlagen niet inbegrepen).

Methodologie

We willen dat de evaluator een participatieve methode opzet, zowel met partnerorganisaties als met de lokale kantoren en medewerkers die vanuit België werken. Er zal rekening moeten worden gehouden met verschillende parameters:

 • innovatie: we zouden graag de gelegenheid krijgen om het gebruik van innovatieve methodes te bespreken en toe te passen. (bv. Qualitative Impact Protocol)
 • combinatie: Het lijkt ons interessant (maar niet noodzakelijk) om bepaalde evaluaties te combineren. Zo kan de evaluatie van de 3 specifieke doelstellingen van België gecombineerd worden met Brazilië, Burundi en Marokko in de vorm van desk study, of zelfs met de evaluatie op het terrein van DR Congo. Dit zou de evaluator in staat stellen om tijd te besparen bij de voorbereiding en het begrijpen van het gemeenschappelijk programma.
 • talen: Frans en Nederlands voor de samenwerking met het team van Viva Salud, KIYO en Solidagro, om de documenten over ons gemeenschappelijk programma goed te begrijpen en de desk study evaluatie van Burundi en Marokko te doen, Portugees voor de desk study van Brazilië.

De voorgestelde diensten van de evaluator moeten met deze verschillende aspecten rekening houden en aangeven hoe dit wordt aangepakt.

Gewenst profiel
 • Onafhankelijkheid van het project en de verschillende deelnemende partijen;
 • Tweetalig Frans-Nederlands met goede kennis van Engels en Portugees;
 • Ervaring op het gebied van evaluaties;
 • Kennis van de ngo-sector;
 • Kennis van de rechtenbenadering en veranderingstheorie;
 • Communicatief en georganiseerd.
Ons aanbod

Planning van het proces

Februari 2021: Aanwerving van de evaluator m/v

Maart-April 2021: Ontwikkeling van de methodologie

Juni-Augustus 2021: Voorbereiding van de evaluatie

September 2021: Uitvoering van de evaluatie

Oktober 2021: Tussentijds rapport beschikbaar

November 2021: Eindrapport beschikbaar

Januari 2022: Management response beschikbaar

Budget

Om de externe evaluator de mogelijkheid te bieden deze eindevaluaties goed uit te voeren, beschikt KIYO over €11.400.

Wat in het budget moet meegerekend worden:

 • Voorbereidingsdagen om de bestaande documenten te analyseren en een aantal medewerkers te ontmoeten (directeurs, coördinatoren van elke organisatie, coördinator van het programma);
 • Werktijd om de desk study evaluaties uit te voeren;
 • Opstellen van het tussentijds rapport en presentatie aan de medewerkers van de 3 organisaties en opstellen van het eindrapport.
Contact

Geïnteresseerde kandidaten worden uitgenodigd hun kandidatuur ten laatste op 21 februari 2021 naar Sandra Bootsma, programmaverantwoordelijke, te sturen via sandra.bootsma@kiyo-ngo.be,  vergezeld van volgende documenten:

 • een curriculum vitae;
 • een technisch voorstel van maximum 5 pagina’s met beschrijving van de methodologische aanpak, werkplan en, indien van toepassing, de combinatie van bepaalde evaluaties;
 • een gedetailleerde kostenraming;
 • een relevant voorbeeld van een eerdere evaluatie;
 • het engagement om de ethische code van KIYO te volgen (zie onder).

Deze documenten mogen in het Frans, Nederlands of Engels geschreven zijn.

Selectieprocedure

Onderstaand evaluatierooster zal gebruikt worden om de ontvangen kandidaturen te beoordelen :

 • Ervaring (relevant voor de vereiste ervaring voor deze evaluatie)
 • Kalendervoorstel en communicatie
 • Begrijpen van de context en de uitdagingen van de evaluatie
 • Rekening houden met de evaluatievragen
 • Voorgestelde evaluatiemethode
 • Talen
 • Combinatie van verschillende evaluaties
 • Prijs

De kandidaturen worden beoordeeld door een comité van programmamedewerkers van KIYO in België en verantwoordelijken van de overeenkomstige lokale kantoren, die contact zullen onderhouden met de partnerorganisaties.

Meer informatie
 • Delen van Brazilië, Burundi en Marokko van het gemeenschappelijk programma 2017-2021 Viva Salud, KIYO en Solidagro beschikbaar op aanvraag
 • Ethische code:

Onderstaande ethische code is gebaseerd op het voorstel uitgewerkt door de evaluatiegroep van de Verenigde Naties[1] :

De evaluatie moet gebeuren volgens de meest strikte vereisten op het gebied van integriteit en met respect voor het geloof, de gebruiken en tradities van de sociale en culturele omgeving waarin ze verloopt, met respect voor de mensenrechten en de gelijkheid der geslachten, en volgens het “do no harm” principe in het geval van humanitaire hulp. De evaluatoren moeten het recht van individuen en instellingen respecteren inlichtingen van vertrouwelijke aard te verstrekken en erover waken dat als vertrouwelijk beschouwde gegevens beschermd worden en hun bronnen niet traceerbaar zijn. Ook moeten ze de in de rapporten opgenomen verklaringen natrekken bij de bron. Indien ze persoonlijke informatie willen gebruiken moeten de evaluatoren daarvoor het uitdrukkelijke akkoord van de betrokken personen krijgen. Wanneer een inbreuk of wanpraktijk aan het licht komt moet dit op discrete wijze gemeld worden aan de bevoegde organen (bijvoorbeeld het bevoegde audit- of onderzoeksbureau).

[1] UNEG Ethical Guidelines for Evaluation  - (www.unevaluation.org/document/detail/102)

 

Details

Betaald
Deeltijds
Online sinds 15 januari 2021
Indiensttreding: 01/03/2021

Solidagro

KIYO
Josef II-straat 20
1000 Brussel
België

Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging