Externe consultant (m/v/x) Eindevaluatie België

Omschrijving van de vacature

Context van het project

Een gemeenschappelijk programma

Viva Salud, KIYO en Solidagro werken samen in het kader van een gemeenschappelijk programma dat meegefinancierd wordt door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sinds 2017 en tot eind 2021. Dit programma werkt binnen het kader van de rechtenbenadering en is actief in 11 landen: in België, Bolivia, Brazilië, Burkina Faso, Burundi, Mali, Marokko, Palestina, de Filipijnen, de DR Congo en Senegal.

Drie organisaties

Viva Salud ondersteunt de ontwikkeling van een grote sociale beweging ten voordele van meer rechtvaardige sociale, economische en politieke verhoudingen. Daarvoor werkt Viva Salud samen en in solidariteit met partners en netwerken die zich mobiliseren voor het recht op gezondheid, soevereine ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid in Palestina, de Filipijnen en DR Congo, op internationaal en Belgisch vlak.

KIYO zorgt voor empowerment van kinderen en jongeren zodat ze hun leven in eigen handen kunnen nemen en hun rechten kunnen verwezenlijken. Samen met haar partners versterkt KIYO hun technische en levenscompetenties. Zo kunnen ze als wereldburgers hun bijdrage leveren met individuele, maatschappelijke en positieve verandering.

Solidagro draagt bij aan de wereldwijde verwezenlijking van het recht op voedsel en water door het agro-ecologische voedselsysteem te promoten. In de hele keten van productie tot consumptie wil Solidagro organisaties en individuen ervan overtuigen zich tot de ecologische landbouw en haar producten te wenden. Solidagro versterkt bewegingen die de agro-ecologie verdedigen en pleit bij regeringen voor het scheppen van een juridisch kader en een efficiënt beleid dat de agro-ecologie bevordert. Solidagro draagt bij tot de inperking van machtsconcentratie in het industriële voedingssysteem, tot meer onafhankelijkheid in voedselvoorziening voor landen en volkeren en meer klimaatrechtvaardigheid.

De rechtenbenadering

Viva Salud, KIYO en Solidagro geloven dat elke ontwikkeling gebaseerd is op verwezenlijking van rechten. Of het nu gaat om de rechten van het kind, het recht op gezondheid of op voeding, pas wanneer de rechthebbenden in staat zijn hun rechten op te eisen zullen de plichtsdragers, in de eerste plaats -maar niet uitsluitend- de overheden, deze invullen, verdedigen en promoten.

België

Met het programma in België wilde het gezamenlijke programma bijdragen aan de integratie en toepassing van de rechtenbenadering in het beleid van de plichtsdragers en aan een betere naleving van de rechten van de rechthebbenden.

Het Belgische programma is onderverdeeld in 4 specifieke doelstellingen (SD): het werk in scholen (SD1), het werk met sociale organisaties (SD2), verbreden en versterken van onze sociale basis (SD3) en beleidsbeïnvloeding (SD4). KIYO en Solidagro zijn de enige organisaties die betrokken zijn bij SD1, voor de rest zijn Viva Salud, KIYO en Solidagro betrokken bij de andere 3 specifieke doelstellingen. De derde SD dient niet geëvalueerd te worden in het kader van deze evaluatie.

Elke organisatie is verantwoordelijk voor de opvolging van één of twee specifieke doelstellingen via een medewerker van de organisatie: KIYO is verantwoordelijk voor SD1, Viva Salud voor SD2 en SD4 en Solidagro voor SD3.

De gezamenlijke programmacoördinator coördineert het werk in België op een transversale en algemene manier. 

Coronaclausule

De coronacrisis die we sinds maart 2019 doormaken zal zeker impact hebben op de resultaten van ons programma, maar ook op het verloop van de evaluaties. We zullen deze bespreken met de aan te werven evaluatoren en met hen de verschillende mogelijkheden en noodzakelijke flexibiliteit analyseren.

Objectief van de eindevaluatie

De evaluatie van ons werk in de 11 landen waar we actief zijn moet ons toelaten te leren uit deze 5 jaar werk en verslag uitbrengen van de behaalde resultaten voor elke specifieke doelstelling (SD) op basis van de OESO/DAC-criteria: relevantie, coherentie, efficiëntie, doeltreffendheid, impact en duurzaamheid.

In België zijn er 4 specifieke doelstellingen. Viva Salud, KIYO en Solidagro zijn alle drie betrokken in België. De derde specifieke doelstelling, die betrekking heeft op de versterking en verbreding van onze sociale basis, hoeft niet te worden geëvalueerd, aangezien deze al wordt geëvalueerd in het kader van een vierjarige impactevaluatie die door HIVA-KUL wordt uitgevoerd en door DGD wordt gefinancierd.

Specifieke doelstelling 1: Schoolwerking

“Leerlingen in België komen ongeacht hun achtergrond (gender, religie en socio-economische status) op voor hun individuele en de collectieve rechten, en engageren zich door solidaire actie te ondernemen”

Resultaten:

 • Jongens en meisjes op secundaire scholen zijn zich kritisch bewust van de mondiale rechtenproblematiek en begrijpen dat ze ongeacht hun achtergrond in staat zijn verandering te creëren in hun omgeving
 • Het schoolbeleid is aangepast vanuit een kinderrechtenperspectief en/of recht op voedsel
 • Brede School actoren zijn betrokken bij de realisatie van projecten ter bevordering van recht op voedsel en/of kinderrechten

Specifieke doelstelling 2: Werking met sociale organisaties

“Sociale organisaties en Belgische actoren van OS zijn versterkt en mobiliseren zich voor het laten gelden van kinderrechten, het recht op voedsel en het recht op gezondheid, met focus op de rechtenbenadering”

Resultaten:

 • Sociale organisaties zijn inhoudelijk versterkt om op te komen voor het recht op voedsel, gezondheid en kinderrechten, met focus op de rechtenbenadering
 • Belgische actoren van OS zijn inhoudelijk versterkt en analyseren hun projecten in het Zuiden vanuit een kinderrechtenperspectief
 • De expertise van het consortium over de rechtenbenadering genieten bredere erkenning bij de sociale organisaties, de netwerken en de actoren van OS.

Specifieke doelstelling 4: Beleidsbeïnvloeding

“Beleidsmakers reageren op aanbevelingen van netwerken om de rechtenbenadering te integreren en voorop te stellen in het beleid”

Resultaten:

 • Netwerken hebben het maatschappelijk draagvlak versterkt voor specifieke beleidseisen die het recht op gezondheid bevorderen
 • Netwerken hebben het maatschappelijk draagvlak versterkt voor specifieke beleidseisen die het recht op voedsel bevorderen
 • Netwerken hebben het maatschappelijk draagvlak versterkt voor specifieke beleidseisen die kinderrechten systematisch bevorderen

Evaluatievragen

In de evaluatie willen we volgende vragen beantwoord zien:

Relevantie

 • Zijn de behandelde problemen relevant (dragen ze bij aan de veranderingen die in de veranderingstheorie werden geïdentificeerd) en beantwoorden ze aan de behoeften van de doelgroepen?

 Coherentie

 • Zorgen de programma-interventies en de specifieke kenmerken van de rechtenbenadering voor een toegevoegde waarde in de sector van ontwikkelingssamenwerking?

Efficiëntie

 • In hoeverre zijn alle resultaten behaald en van goede kwaliteit?
 • Is de specifieke doelstelling gerealiseerd?

 Doeltreffendheid

 • Zijn er schaalvoordelen bereikt door het werken in een gemeenschappelijk programma?

 Impact

 • Wat zijn de mogelijke gevolgen van de acties op middellange en lange termijn? (deze kunnen zowel positief als negatief, verwacht als onverwacht zijn)

 Duurzaamheid

 • Zijn aan de voorwaarden voldaan om ervoor te zorgen dat de effecten van de toegepaste strategie na de interventie duurzaam zijn? (bv. deelname en betrokkenheid van doelgroepen/intermediaire actoren, multiplicatoreffect, integratie in bestaande organisaties/beleid, het opbouwen van een draagvlak, hulpmiddelen, ontwikkelde instrumenten en methodieken)
 • Hebben de doelgroepen de nodige capaciteiten (inclusief de ontwikkelde instrumenten in het kader van de interventie) om zelf initiatief te nemen voor actie en/of de verantwoordelijkheid om de resultaten na de interventie voort te zetten?

Voor elke evaluatievraag wordt verwacht dat in het eindverslag wordt aangegeven:

 • elementen ter verbetering;
 • good practices/succesfactoren;
 • mogelijke oplossingen in de vorm van aanbevelingen.

Rapport

Om een zekere vergelijkende analyse van de verschillende evaluaties mogelijk te maken, zouden we graag zien dat alle evaluaties de volgende template volgen:

Het rapport mag in het Frans of Nederlands worden geschreven en mag niet meer dan 20 pagina's voor België bevatten (bijlagen niet inbegrepen).

Methodologie

We willen dat de evaluator een participatieve methode opzet. Er zal rekening moeten worden gehouden met verschillende parameters:

 • innovatie: we zouden graag de gelegenheid krijgen om het gebruik van innovatieve methodes te bespreken en toe te passen. (bv. Qualitative Impact Protocol)
 • combinatie: Het lijkt ons interessant (maar niet noodzakelijk) om bepaalde evaluaties te combineren. Zo kan de evaluatie van de 3 specifieke doelstellingen van België gecombineerd worden met Brazilië, Burundi en Marokko in de vorm van desk study, of zelfs met de evaluatie op het terrein van DR Congo. Dit zou de evaluator in staat stellen om tijd te besparen bij de voorbereiding en het begrijpen van het gemeenschappelijk programma.
 • talen: Frans en Nederlands voor de samenwerking met het team van Viva Salud, KIYO en Solidagro en om de documenten over ons gemeenschappelijk programma goed te begrijpen.

De voorgestelde diensten van de evaluator moeten met deze verschillende aspecten rekening houden en aangeven hoe dit wordt aangepakt.

Gewenst profiel
 • Onafhankelijkheid van het project en de verschillende deelnemende partijen;
 • Tweetalig Frans-Nederlands met goede kennis van Engels en Portugees;
 • Ervaring op het gebied van evaluaties;
 • Kennis van de ngo-sector;
 • Kennis van de rechtenbenadering en veranderingstheorie;
 • Communicatief en georganiseerd.
Ons aanbod

Planning van het proces

Februari 2021: Aanwerving van de evaluator m/v

Maart-April 2021: Ontwikkeling van de methodologie

Juni-Augustus 2021: Voorbereiding van de evaluatie

September 2021: Uitvoering van de evaluatie

Oktober 2021: Tussentijds rapport beschikbaar en restitutiesessie

November 2021: Eindrapport beschikbaar

Januari 2022: Management response beschikbaar

Budget

Om de externe evaluator de mogelijkheid te bieden deze eindevaluaties goed uit te voeren, beschikken Viva Salud, KIYO en Solidagro over €8.000.

Wat in het budget moet meegerekend worden:

 • Voorbereidingsdagen om de bestaande documenten te analyseren en een aantal medewerkers te ontmoeten (directeurs, coördinatoren van elke organisatie, coördinator van het programma);
 • Werktijd om de evaluatie uit te voeren;
 • Vervoerskosten, per diem en de consultancy kosten voor het uitvoeren van de evaluatie;
 • Opstellen van het tussentijds rapport en presentatie aan de medewerkers van de 3 organisaties en opstellen van het eindrapport.
Contact

Geïnteresseerde kandidaten worden uitgenodigd hun kandidatuur ten laatste op 21 februari 2021 naar Fanny Polet, programmacoördinatrice, te sturen via fanny.polet@kiyo-ngo.be,  vergezeld van volgende documenten:

 • een curriculum vitae;
 • een technisch voorstel van maximum 5 pagina’s met beschrijving van de methodologische aanpak, werkplan en, indien van toepassing, de combinatie van bepaalde evaluaties;
 • een gedetailleerde kostenraming;
 • een relevant voorbeeld van een eerdere evaluatie;
 • het engagement om onze ethische code te volgen (zie onder).

Deze documenten mogen in het Frans of Nederlandss geschreven zijn.

Selectieprocedure

Onderstaand evaluatierooster zal gebruikt worden om de ontvangen kandidaturen te beoordelen :

 

 • Ervaring (relevant voor de vereiste ervaring voor deze evaluatie)
 • Kalendervoorstel en communicatie
 • Begrijpen van de context en de uitdagingen van de evaluatie
 • Rekening houden met de evaluatievragen
 • Voorgestelde evaluatiemethode
 • Talen
 • Combinatie van verschillende evaluaties
 • Opgegeven prijs

Deze zullen worden geëvalueerd door een comité bestaande uit de programma coördinator en programmamedewerkers verantwoordelijk voor het Belgische programma van Viva Salud, KIYO en Solidagro.

Meer informatie
 • Belgische luik van het gemeenschappelijk programma 2017-2021 Viva Salud, KIYO en Solidagro (in het Nederlands) is beschikbaar op aanvraag.
 • Ethische code :

De evaluatie moet gebeuren volgens de meest strikte vereisten op het gebied van integriteit en met respect voor het geloof, de gebruiken en tradities van de sociale en culturele omgeving waarin ze verloopt, met respect voor de mensenrechten en de gelijkheid der geslachten, en volgens het “do no harm” principe in het geval van humanitaire hulp. De evaluatoren moeten het recht van individuen en instellingen respecteren inlichtingen van vertrouwelijke aard te verstrekken en erover waken dat als vertrouwelijk beschouwde gegevens beschermd worden en hun bronnen niet traceerbaar zijn. Ook moeten ze de in de rapporten opgenomen verklaringen natrekken bij de bron. Indien ze persoonlijke informatie willen gebruiken moeten de evaluatoren daarvoor het uitdrukkelijke akkoord van de betrokken personen krijgen. Wanneer een inbreuk of wanpraktijk aan het licht komt moet dit op discrete wijze gemeld worden aan de bevoegde organen (bijvoorbeeld het bevoegde audit- of onderzoeksbureau).

 

Details

Betaald
Deeltijds
Online sinds 15 januari 2021
Indiensttreding: 01/03/2021
Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging