Diensthoofd dienst begeleiding

Omschrijving van de vacature

 

U bent één van de 3 diensthoofden van de sociale dienst in het opvangcentrum. U begeleidt uw team tot het behalen van doelgerichte resultaten. U steunt uw personeelsleden bij de ontwikkeling van hun professioneel parcours.

 

Context

Het opvangtraject van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen verloopt in drie fasen (zie ook: https://www.fedasil.be/nl/asiel-belgie/minderjarigen/niet-begeleide-min…). Het centrum behoort tot de tweede opvangfase. De niet-begeleide minderjarigen komen hier terecht na een begeleidingstraject van ongeveer 4 weken in een observatie- en oriëntatiecentrum.

Het centrum heeft een capaciteit van 55 bewoners en er werken een 30-tal personeelsleden.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de jongeren en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, …

De sociale dienst bestaat uit sociaal deskundigen, sociaal begeleiders, groepsbegeleiders en nachtbegeleiders.

Als diensthoofd dienst begeleiding ben je binnen de sociale dienst verantwoordelijk voor de sociaal begeleiders en de groepsbegeleiders, en de schakel tussen dag- en nachtteam.

 

Inhoud

Als verantwoordelijke dienst begeleiding verzekert u een warme en veilige leefomgeving voor de jongeren. Dit omvat o.a. volgende taken:

 • Werkflow: je werkt afspraken en procedures uit voor het dagelijks functioneren en je waakt over de uitvoering. Je evalueert en stuurt bij waar nodig.
 • Activiteiten: je zorgt ervoor dat alle nodige middelen beschikbaar zijn voor de activiteiten en dat de activiteiten beantwoorden aan de basisnoden van de bewoners (logistiek, financieel, materieel)
 • Informatie: je zorgt ervoor dat je team de bewoners duidelijke en neutrale informatie geeft m.b.t. het functioneren van het centrum.
 • Participatie: je tracht de bewoners op een actieve manier te betrekken bij het maken van afspraken en leefregels in het centrum, oa door het opvolgen en leiden van wekelijkse bewonersvergaderingen.
 • Leefklimaat: je bent verantwoordelijk voor het inrichten en inkleden van de lokalen.
 • Je stelt doelen op, verdeelt de taken en gaat op zoek naar de prioriteiten in samenwerking met de staf. Je stelt een operationeel plan op met procedures en zet die in het vademecum.
 • Je motiveert, coacht en evalueert samen met je collega diensthoofden de teamleden. Je bent beschikbaar voor de teamleden bij vragen en problemen.
 • Als diensthoofd dagelijks leven draai je actief mee in de dagelijkse werking en stuur je van daaruit je team aan.
 • Je waakt over de goede interne communicatie van de dienst, en organiseert op regelmatige basis teamoverleg. Je zorgt ervoor dat zowel het arbeidsreglement als de deontologische code gerespecteerd wordt door jezelf en je medewerkers.
 • Je zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken over het dagelijks leven gekend zijn bij alle personeelsleden van het centrum.
 • Je stelt een dienstrooster op dat het mogelijk maakt om de doelstellingen van het team te behalen. Je doet zelf minstens 2 keer per week een late shift om actief bij te dragen aan de verbinding tussen dag- en nachtteam.
 • Je waakt over de kwaliteit van het werk van je team, over het behalen van de resultaten van je medewerkers en over het respect voor de richtlijnen en de gedragsregels in lijn met de missie van het centrum.
 • Je reageert adequaat en op pedagogisch gepaste wijze bij incidenten en conflicten.
 • Je zorgt mee voor een goede werking tussen de verschillende entiteiten binnen de sociale dienst en tussen je eigen dienst en de andere diensten in het centrum.
 • Je stelt zelf nieuwe opportuniteiten voor aan de directie. Je bent lid van de staf en neemt hiervoor de nodige verantwoordelijkheden op.
 • Je bent in beurtrol bereikbaar buiten de werkuren voor noodgevallen (incidenten, multidisciplinaire problemen,..).
 • Je zorgt voor een klimaat van vertrouwen om bij te dragen aan het algemeen welzijn van de bewoners. Jouw inzet voor het bevorderen van het leefklimaat draagt mee bij aan het voorkomen van psychosociale problemen.
 • Je zorgt ervoor dat de pedagogische visie rond herstelgericht werken wordt gedragen door het team.

 

Gewenst profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

Je bent houder van een bachelor/graduaat diploma, bij voorkeur in maatschappelijk werk.

Je hebt relevante professionele ervaring in het leiden van een team.

Je hebt relevante professionele ervaring in jeugdhulpverlening. Ervaring met de doelgroep is een troef.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt een goede kennis van de asielprocedure en het sociale netwerk.

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep. Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel,…

Je hebt kennis van monitoring

Je hebt een basiskennis van het Frans.

Je bent bereid om in een shiften systeem te werken (vroege, dag en late shift en weekenden van 12u)

Ons aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor de duur van minstens 2 jaar voor alle type arbeidsovereenkomsten. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Dilbeek

Kattebroekstraat 199

1700 Dilbeek

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.746 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

Categorie C: Volcontinu uurrooster met vaste uren en prestaties overdag, vroeg, laat, nacht- en weekendwerk.

26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen via de Fed+ kaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

 

Contact

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij hilde.decnijf@fedasil.be

Selectieprocedure

Heb je interesse in deze functie en herken je je in het gezochte profiel? Solliciteer tegen ten laatste 07/12/23 door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel zie ook www.equivalences.cfwb.be.

 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

 

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

niveau.

 

Details

Betaald
Voltijds
Laatst aangepast op 20 november 2023
Solliciteren tot 7 december 2023

Fedasil

Fedasil- Opvangcentrum Dilbeek
Kattebroekstraat 199
1700 Dilbeek
België

Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging