Brugfiguur Vluchtelingen

Job description
 • De brugfiguur maakt de verbinding tussen cliënten uit de doelgroep en het hulpverleningsaanbod. Dit wil zeggen: contacten leggen met de doelgroep, bij cliënten de noden detecteren en dan de verbinding maken met de hulpverlening die met die noden aan de slag kan gaan. Doel hiervan is dat de levenskwaliteit van mensen met migratie-achtergrond op alle levensdomeinen kan verbeteren (integraal werken).

 • De brugfiguur ondersteunt het Welzijnsonthaal bij het uitbouwen van een toegankelijke en afgestemde dienst- en hulpverlening voor mensen met migratieachtergrond

 • De brugfiguur draagt bij tot een goede samenwerking tussen personen van verschillende culturen in de eigen organisatie en partnerorganisaties

 • De brugfiguur signaleert knelpunten, sterktes en kansen in de hulpverlening

 • De brugfiguur werkt mee aan het bevorderen van de gelijkwaardigheid van mensen met migratie-achtergrond en van hun deelname aan het maatschappelijke leven
   

Profiel

 • Open en aanspreekbaar : je legt vlot sociale contacten

 • Betrokken en empathisch : je kan op een authentieke manier aanwezig zijn bij het verhaal van de cliënt en slaagt er van hieruit in om de cliënt erkenning te geven en een vertrouwensrelatie op te bouwen

 • Je kan op een gepaste manier eigen ervaringen (betreffende migratiethema’s) delen met cliënten en slaagt er op die manier in om verbinding te maken met cliënten en hen te versterken in hun veerkracht en hoop

 • Oog hebben voor het grotere geheel: je kan (onuitgesproken) noden detecteren bij de cliënt

 • Betrouwbaar en transparant: je kan duidelijk en eerlijk communiceren aan cliënten over de stappen die je gaat zetten of gezet hebt in zijn/haar dossier. Je respecteert het beroepsgeheim.

 • Teamspeler: je werkt goed samen met je collega’s, bent betrokken op het teamgebeuren en gaat intern overleg niet uit de weg

 • Handelen vanuit gelijkwaardigheid: je gelooft in een inclusieve samenleving met mensenrechten en sociale grondrechten en je bevordert voor de doelgroep de toegang tot deze samenleving.

 • Aanklampend werken waar nodig: Ook als de weg voor de cliënt(en) moeilijk loopt, blijf je contact houden

 • Positieve attitude: je gelooft in je eigen kunnen en in de talenten van cliënten en vrijwilligers/hulpverleners om samen het verschil te maken.

 • Je bent in staat tot zelfreflectie over eigen handelen, waarden en normen

 • Je beschikt over voldoende kennis van de sociale kaart

 • Je hebt respect voor de mening en visie van de cliënt, zonder daarbij het eigen waardenkader los te laten.

 • Participatief werken; je werkt niet vóór, maar mét cliënten, vrijwilligers en hulpverleners. Je laat cliënten in hun kracht waar mogelijk en neemt pas zaken over waar nodig. Je stelt je tevens coöperatief op ten aanzien van de hulpverleners. overnemen waar nodig.

Taken

 • Aanwezig zijn op de ‘vindplaatsen” van mensen met migratieachtergrond en contacten leggen met de doelgroep

 • Opbouwen van een vertrouwensrelatie vanuit gelijkwaardigheid

 • Detecteren van (onuitgesproken) hulpvragen, oog en oor hebben voor niet-vervulde rechten van mensen

 • De doelgroep informeren en warm toeleiden naar de hulp- en dienstverlening. Hen hierbij ondersteunen indien nodig.

 • De cliënten in hun kracht zetten en/of laten (emancipatorisch werken)

 • Vanuit een dynamisch wereldbeeld de Belgische samenleving voorstellen

 • Discriminatie en racisme aanpakken en signaleren.

 • Drempels signaleren die de hulp ontoegankelijk maken.

 • Deuren mee openen naar gepaste hulp- en dienstverlening zodat de levenskwaliteit van mensen met migratie op alle levensdomeinen kan verbeteren (integraal werken).

 

Your profile

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor het hele arrondissement Kempen.
 

Sinds 2018 werkt het lokale bestuur van Turnhout met CAW De Kempen samen in de Welzijnscampus Dr. Constant Janssen te Turnhout. Het Welzijnsonthaal zorgt voor een laagdrempelig onthaal op deze campus waar elke burger terecht kan met een welzijnsvraag. Wij zijn voor dit Welzijnsonthaal op zoek naar een brugfiguur vluchtelingen om de verbinding te maken tussen clienten uit deze doelgroep en het het hulpverleningsaanbod van het Welzijnsonthaal.

Our offer
 • Binnen het team van het Welzijnsonthaal is er een draagvlak aanwezig om in te zetten op cultuursensitieve zorg.

 • Ondersteuning vanuit leidinggevende, intervisie- en vormingsmogelijkheden

 • Voldoende tijd en ruimte om in te zetten op het opbouwen én continueren van een vertrouwensrelatie met cliënten en gemeenschappen

 • Structureel overleg en verbinding met de vrijwilligerswerking (van het vroegere vluchtelingenteam)

 • Halftijds contract (50% jobtime of 19h/week) van bepaalde duur (3 maanden). Je wordt verloond volgens het barema PC 319.01 B1c. Deze brutowedde bedraagt 2.314,19 euro per maand voor 100% jobtime en zonder baremieke anciënniteit.

 • Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.

 • Je standplaats is onze Welzijnscampus te Turnhout

 • datum in dienst: medio september

Contact

Meer informatie over de functie kan je bekomen bij Katrien Melotte, coördinator Welzijnsonthaal op 014/47.11.15 of via katrien.melotte@welzijnsonthaal.be of bij Wim Duerloo, directeur cluster Gezin en cluster Detentie op 0476/890416 of via wim.duerloo@cawdekempen.be

Wil je meer weten over CAW De Kempen surf naar www.caw.be en www.welzijnsonthaal.be

Selection procedure

Deze vacature wordt intern en extern open geschreven. Gelieve je kandidatuur te bezorgen via vacatures.cawdekempen.be en dit tem 16 augustus.

 

 

Details

Betaald
Deeltijds
Online sinds 30 juli 2020
Indiensttreding: september 2020